1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cò lả

Cuộn trang

Lời theo trình bày của ca sĩ Thu Huyền Con [A] cò cò bay lả lả bay [Bm] la Bay [D] từ từ cửa phủ bay [Bm] ra ra cánh [D] đồng Tình tính tang tang tính [Bm] tình Anh chàng [E] rằng chứ anh chàng ơi Rằng có [A] biết biết hay [D] không? Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không? Mình [E] về về có [A] nhớ [D] nhớ ta [Bm] chăng Em [D] về về em [A] nhớ hàm [D] răng chứ anh chàng [Bm] cười Tình tính [D] tang tang tính [Bm] tình Anh chàng [D] rằng ới anh chàng [A] ơi Rằng có biết biết hay [D] không? Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không? Năm [A] quan, quan đổi lấy, lấy miệng [Bm] cười Mười [D] quan anh chẳng tiếc, tiếc người người có duyên Tình tính tang tang tính [Bm] tình Anh chàng rằng chứ anh chàng [A] ơi Rằng có biết biết hay [D] không? Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không? Em [A] còn còn có bảy bảy lượng [Bm] vàng Em [D] đem ra chợ bán lấy [Bm] tiền tiền vô [D] anh Tình tính tang tang tính [Bm] tình Anh [E] chàng rằng chứ anh chàng ơi Rằng có [A] biết biết hay [D] không? Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không? (Rằng có [A] nhớ nhớ em [D] chăng?)

Video hướng dẫn