1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cũng sẽ chìm trôi

Cuộn trang

1. Nhật [Am] nguyệt í a trên [C] cao ta [A] ngồi ối a dưới [F] thấp Một [Am] dòng í a trong [Dm] veo sao [Am] lòng ối a còn [E7] đục Bầy [Am] vạc í a bay [C] qua kêu [F] mòn ối a tịch [E7] lặng Đường [A7] đời í a không [Dm] xa sao [F] chồn í a [Am] gối chân. 2. Nhật [Am] nguyệt í a trên [C] cao ta [A] ngồi ối a dưới [F] thấp Một [Am] đường í a cong [Dm] queo nắng [Am] vàng ối a đột [E7] ngột Từ [Am] độ í a chim [C] thiêng hót [F] lời ối a mệnh [E7] bạc Từng [A7] giọt í a vô [Dm] biên tôi [F] chìm í a tiếng [Am] tăm

Video hướng dẫn