1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Cuộn trang

Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mườii phương Bồ Tát chung tin tưởng Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vơ lượng Lòng từ do chứa hạnh lành , trãi bao số kiếp độ sanh khỏi nạn Trong tay đã sẵn gậy vàng, dọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh Tay cầm châu sáng trọn hình, hào quang soi sáng ba nghìn đại thiên Nam mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ma ha tát 1. Địa Tạng Bồ [Dm] Tát phát tâm thề nguyện rộng [Gm] sâu Tỏa sáng minh [C] châu tích [Bb] trượng âm vang tinh [Dm] cầu Nơi cõi Diêm [C] Phù nếu chúng sanh còn khổ [Bb] đau [C] Nguyện sanh độ [Am] tận rồi Ngài sẽ thành [A] Phật sau 2. Nam mô Đại [Dm] Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ [Gm] Tát Phát tâm từ [C] bi ban [Am] vui cứu độ gia [Dm] trì Địa ngục A [C] Tỳ minh oan tiếp ấn hàm [Am] linh Trầm luân khổ ải giải thoát vong nhân ngục [Dm] hình ĐK: Con sinh chấp [Bb] tay khấn [Gm] nguyện Bồ Tát Địa Tạng [Dm] Vương Tỏa ngát tâm từ đức lành khắp cả mười [Gm] phương Bể khổ trầm [C] luân chất chồng nghiệp ác đêm [Am] ngày Nhân quả vòng đời tội [A] tình con khó vượt qua Con sinh chấp [Bb] tay cúi [Gm] lạy Bồ Tát Địa Tạng [Dm] Vương Tạ ơn Đức Ngài cứu độ vô lượng vô [Gm] biên Tỏa sáng tâm [C] kinh tội nhân giải thoát an [Am] lành Tam đồ ác nạn diệu huyền tỏa sáng hồng [Dm] liên 3. Nam mô Đại [Dm] Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ [F] Tát Tỏa sáng minh [Gm] châu tích oai linh ân đức nhiệm [Dm] mầu Chí tâm uy [Bb] mạng u [C] minh giáo chủ bổn [Am] tôn Nguyện địa một vị không thề bất thành [C] Phật Nguyện chúng sanh độ [Am] tận hương chứng bồ [Dm] đề

Video hướng dẫn