1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Điều răn thứ sáu

Cuộn trang

Cái [Em] đêm tôi ở nhà [B] em Điều răn thứ [Am] sáu [B7] lỡ quên mất [Em] rồi Khi [Em] không đèn tắt tối [G] thui [C] Chúa đi ngủ [G] sớm [D] đất trời lăn [G] quay. Lỗi tại [Em] tôi lỗi tại [B] tôi Bẩm sinh chỉ [Am] biết [B7] đứng ngồi yêu [Em] em Lỗi tại [C] tôi hay lỗi tại [B] đêm Gần rơm lửa [Am] cháy [B7] biết đền ai [Em] đây. Chung [E] quy cũng bởi vì [A] yêu Quên [B7] trời quên đất quên [Em] điều khuyên can Quên [C#m] ăn quên ngủ quên [F#m] rằng Mười răn tôi [B7] chấp không đành quên [E] em. Tôi [E] trèo non cao tôi [A] xuống vực sâu Tìm em tựa [B7] gã đui mù tìm [E] kim Tôi [C#m] đành vặt lá bứt [F#m] sâu Trăm người dễ [B7] kiếm tìm em khó [E] lòng. Không [C] sông thuyền lấy gì [Em] trôi Không [C] em tôi cũng đơn [B7] côi bực [Em] mình Không [C] mưa cây cũng lặng [A] thinh Không [C] em tôi sẽ điêu [B7] linh dày [Em] vò. Được [E] em tôi há gì [A] lo Điều răn thứ [B7] sáu mai này tôi [E] xưng Được [C#m] em đêm bỗng tưng [F#m] bừng Điều răn thứ [B7] sáu đâu chừng riêng [E] tôi. Lỗi tại [C#m] tôi Lỗi tại [B7] tôi mọi [Em] đàng Lỗi tại [C#m] tôi Lỗi tại [B7] tôi mọi [Em] đàng.

Video hướng dẫn