highlight chords
				                            
INTRO: [A7] [Asus4] [A7] Asus4 x2 
 

     
VERSE 1: 
 

   [A7]   [Asus4] [A7]  [Asus4] [A7]  [Asus4] [A7]   [Asus4] 
Ring my frie nd, I said you "d ca ll Do ctor Ro bert 
 

                              
Day or night he"ll be there any time at all, Doctor Robert 
 

  [F#7]                        
Doct or Robert,      you"re a new and better man, 
  

  [F#7]        [F#7sus4] 
He helps you to unders tand 
 

    [E]        [F#7]     [B]  
He does everything he ca n, Doctor Rob ert 
 

                   
VERSE 2: (Same progression as above) 
 

                        
If you"re down he"ll pick you up, Doctor Robert 
                         
Take a drink from his special cup, Doctor Robert 
                      
Doctor Robert, he"s a man you must believe, 
             
Helping everyone in need 
                   
No one can succeed like Doctor Robert 
 

    
BRIDGE: 
 

                  
[B]            [E]/[B] [B] 
 [B]        [E/B]       [B]  
W ell, well, well, you"re feeling f ine 
                          
[B]           [E]/[B]     [A7]  [Asus4] 
 [B]         [E/B]    [A7]       [Asus4] 
W ell, well, well, h "ll make y ou ... Doctor R obert 
 

                 
VERSE 3: (Same verse progression) 
 

                            
My friend works for the national health, Doctor Robert 
                            
Don"t pay money just to see yourself with Doctor Robert 
                      
Doctor Robert, you"re a new and better man, 
              
He helps you to understand 
                     
He does everything he can, Doctor Robert 
 

                 
BRIDGE: (Same bridge progression) 
 

                   
Well, well, well, you"re feeling fine 
                          
Well, well, well, he"ll make you ... Doctor Robert 
 

                       
OUTRO: (Same verse progression and fade out) 
 

                        
Bring my friend I said you"d call Doctor Robert 
                       
Bring my friend I said you"d call Doc Robert. 
          
Doctor Robert (fade) 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Doctor Robert -The Beatles

				                            
INTRO: [A7] [Asus4] [A7] Asus4 x2 
 

     
VERSE 1: 
 

   [A7]   [Asus4] [A7]  [Asus4] [A7]  [Asus4] [A7]   [Asus4] 
Ring my frie nd, I said you "d ca ll Do ctor Ro bert 
 

                              
Day or night he"ll be there any time at all, Doctor Robert 
 

  [F#7]                        
Doct or Robert,      you"re a new and better man, 
  

  [F#7]        [F#7sus4] 
He helps you to unders tand 
 

    [E]        [F#7]     [B]  
He does everything he ca n, Doctor Rob ert 
 

                   
VERSE 2: (Same progression as above) 
 

                        
If you"re down he"ll pick you up, Doctor Robert 
                         
Take a drink from his special cup, Doctor Robert 
                      
Doctor Robert, he"s a man you must believe, 
             
Helping everyone in need 
                   
No one can succeed like Doctor Robert 
 

    
BRIDGE: 
 

                  
[B]            [E]/[B] [B] 
 [B]        [E/B]       [B]  
W ell, well, well, you"re feeling f ine 
                          
[B]           [E]/[B]     [A7]  [Asus4] 
 [B]         [E/B]    [A7]       [Asus4] 
W ell, well, well, h "ll make y ou ... Doctor R obert 
 

                 
VERSE 3: (Same verse progression) 
 

                            
My friend works for the national health, Doctor Robert 
                            
Don"t pay money just to see yourself with Doctor Robert 
                      
Doctor Robert, you"re a new and better man, 
              
He helps you to understand 
                     
He does everything he can, Doctor Robert 
 

                 
BRIDGE: (Same bridge progression) 
 

                   
Well, well, well, you"re feeling fine 
                          
Well, well, well, he"ll make you ... Doctor Robert 
 

                       
OUTRO: (Same verse progression and fade out) 
 

                        
Bring my friend I said you"d call Doctor Robert 
                       
Bring my friend I said you"d call Doc Robert. 
          
Doctor Robert (fade) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com