1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt mưa trên lá

Cuộn trang

Giọt [D] mưa trên [Bm] lá nước [Em] mắt mẹ [A] già Lã [D] chã đầm [Bm] đìa trên [A7] xác con lạnh [D] giá Giọt [D] mưa trên [Bm] lá nước [Em] mắt mặn [A] mà Thiếu [D] nữ mừng [Bm] vì tan [A7] chiến tranh chồng [D] về [D7] Giọt [G] mưa trên [Em] lá tiếng [D] khóc oa [A] oa Đứa [G] bé chào [Em] đời cho [A9] chúng ta nụ [D] cười [D7] Giọt [G] mưa trên [Em] lá tiếng [D] nói bao [A] la Tóc [G] trắng đậm [Em] đà êm [Bm] ái ru tình [D] già Giọt [D] mưa trên [Bm] lá tiếng [Em] nói thầm [A] thì Bóng [D] dáng phật [Bm] về xoa [A7] vết thương trần [D] thế Giọt [D] mưa trên [Bm] lá tiếng [Em] nói tinh [A] khôi Lúc [D] chúa vào [Bm] đời xin [A7] đóng đanh vì [D] người Giọt [G] mưa trên [Em] lá tiếng [D] khóc chơi [A] vơi Thế [G] giới lạc [Em] loài chưa [A9] thoát ra phận [D] người [D7] Giọt [G] mưa trên [Em] lá cố [D] gắng nguôi [A] ngoai Nói [G] với loài [Em] người xin [Bm] cứ nuôi mộng [D] dài Giọt [D] mưa trên [Bm] lá bối [Em] rối, bồi [A] hồi Ráo[D] riết, miệt [Bm] mài, em [A7] biết yêu lần [D] cuối Giọt [D] mưa trên [Bm] lá bỡ [Em] ngỡ, xôn [A] xao Cuống [D] quít, dạt [Bm] dào, anh [A7] biết yêu lần [D] đầu Giọt [G] mưa trên [Em] lá thấp [D] thoáng, bơ [A] vơ Khép [G] nép, đợi [Em] chờ, xa [A9] cách nhau vài [D] giờ [D7] Giọt [G] mưa trên [Em] lá dĩ [D] vãng xa [A] xôi Sớm [G] tối bùi [Em] ngùi, xa [Bm] cách nhau một [D] đời

Video hướng dẫn