1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Good night - The Beatles

Cuộn trang

(Gmaj7 / Cmaj7 / Gmaj7 / Cmaj7) (G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 D7) [G] [Bm7] [Am] [Am] . Now it"s time to say good night [Bm7] [Am7] [C/G] [D] . Good night Sleep tight [G] [Bm7] [Am7] [C/G] . Now the sun turns out his light [Bm7] [Am7] [Am7] [D] . Good night Sleep tight [Gmaj7] [Cmaj7] [Gmaj7] [Cmaj7] . Dream sweet dreams for me . [G] [C] [G] [C] . Dream sweet dreams for you. . [G] [Bm7] [Am7] [Am7] . Close your eyes and I"ll close mine [Bm7] [Am7] [C6] [D] . Good night Sleep tight [G] [Bm7] [Am7] [C/G] . Now the moon be gins to shine [Bsus4] [Am] [C/G] [D] . Good night Sleep tight. B5 [Cmaj7] B5 [Cmaj7] . Dream sweet dreams for me . [G] [C] [G] [C] . Dream sweet dreams for you. . (G / C / A / Dm) (G / C / D / C) [G] [Bm7] [Am7] [Am7] . Close your eyes and I"ll close mine. [Bm] [Am] [Am7] [Dsus4] . Good night Sleep tight . [D] . . [G] [Bm7] [Am7] [C/G] . Now the sun turns out his light. [Bm] [Am] [C/G] [D] . Good night Sleep tight. [Gmaj7] [Cmaj7] [Gmaj7] [C] [C6] . Dream sweet dreams for me . [G] [C/G] [G] [Am7] . Dream sweet dreams for you. . (G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 / G / ) (/ C / C D / G~)

Video hướng dẫn