highlight chords
				                            
(Gmaj7 / Cmaj7 / Gmaj7 / Cmaj7) 
                 
(G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 D7) 
 

 [G]    [Bm7]   [Am]    [Am]  
. Now it"s time to say good night 
 [Bm7] [Am7]  [C/G]  [D]   
. Good night Sleep tight 
 [G]    [Bm7]    [Am7]   [C/G]  
. Now the sun turns out his light 
 [Bm7] [Am7]  [Am7]  [D]   
. Good night Sleep tight 
 [Gmaj7]    [Cmaj7]   [Gmaj7] [Cmaj7]
. Dream sweet dreams for me . 
 [G]      [C]     [G]  [C] 
. Dream sweet dreams for you. . 
 

 [G]     [Bm7]   [Am7]    [Am7] 
. Close your eyes and I"ll close mine 
 [Bm7] [Am7]  [C6]  [D]   
. Good night Sleep tight 
 [G]    [Bm7]  [Am7]   [C/G]  
. Now the moon be gins to shine 
 [Bsus4] [Am]  [C/G]  [D]   
. Good night Sleep tight. 
 B5     [Cmaj7]   B5 [Cmaj7] 
. Dream sweet dreams for me . 
 [G]      [C]     [G]  [C] 
. Dream sweet dreams for you. . 
 

         
(G / C / A / Dm) 
        
(G / C / D / C) 
 

 [G]     [Bm7]   [Am7]    [Am7]  
. Close your eyes and I"ll close mine. 
 [Bm]  [Am]  [Am7]  [Dsus4]  
. Good night Sleep tight . 
 [D] 
. . 
 [G]    [Bm7]    [Am7]   [C/G]  
. Now the sun turns out his light. 
 [Bm]  [Am]  [C/G]  [D]   
. Good night Sleep tight. 
 [Gmaj7]    [Cmaj7]   [Gmaj7] [C] [C6] 
. Dream sweet dreams for me . 
 [G]      [C/G]    [G]  [Am7] 
. Dream sweet dreams for you. . 
 

                   
(G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 / G / ) 
        
(/ C / C D / G~) 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Good night - The Beatles

				                            
(Gmaj7 / Cmaj7 / Gmaj7 / Cmaj7) 
                 
(G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 D7) 
 

 [G]    [Bm7]   [Am]    [Am]  
. Now it"s time to say good night 
 [Bm7] [Am7]  [C/G]  [D]   
. Good night Sleep tight 
 [G]    [Bm7]    [Am7]   [C/G]  
. Now the sun turns out his light 
 [Bm7] [Am7]  [Am7]  [D]   
. Good night Sleep tight 
 [Gmaj7]    [Cmaj7]   [Gmaj7] [Cmaj7]
. Dream sweet dreams for me . 
 [G]      [C]     [G]  [C] 
. Dream sweet dreams for you. . 
 

 [G]     [Bm7]   [Am7]    [Am7] 
. Close your eyes and I"ll close mine 
 [Bm7] [Am7]  [C6]  [D]   
. Good night Sleep tight 
 [G]    [Bm7]  [Am7]   [C/G]  
. Now the moon be gins to shine 
 [Bsus4] [Am]  [C/G]  [D]   
. Good night Sleep tight. 
 B5     [Cmaj7]   B5 [Cmaj7] 
. Dream sweet dreams for me . 
 [G]      [C]     [G]  [C] 
. Dream sweet dreams for you. . 
 

         
(G / C / A / Dm) 
        
(G / C / D / C) 
 

 [G]     [Bm7]   [Am7]    [Am7]  
. Close your eyes and I"ll close mine. 
 [Bm]  [Am]  [Am7]  [Dsus4]  
. Good night Sleep tight . 
 [D] 
. . 
 [G]    [Bm7]    [Am7]   [C/G]  
. Now the sun turns out his light. 
 [Bm]  [Am]  [C/G]  [D]   
. Good night Sleep tight. 
 [Gmaj7]    [Cmaj7]   [Gmaj7] [C] [C6] 
. Dream sweet dreams for me . 
 [G]      [C/G]    [G]  [Am7] 
. Dream sweet dreams for you. . 
 

                   
(G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 / G / ) 
        
(/ C / C D / G~) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com