1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Good Night

Cuộn trang

(Gmaj7 / Cmaj7 / Gmaj7 / Cmaj7) (G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 D7) [G]. Now [Bm7]it's time [Am]to say [Am]good night [Bm7]. [Am7]Good [C/g]night [D]Sleep tight [G]. Now [Bm7]the sun [Am7]turns [C/g]out his light [Bm7]. [Am7]Good [Am7]night [D]Sleep tight [Gmaj7]. Dream [Cmaj7]sweet [Gmaj7]dreams [Cmaj7]for me. [G]. Dream [C]sweet dreams [G]for [C]you.. [G]. Close [Bm7]your eyes [Am7]and I'll [Am7]close mine [Bm7]. [Am7]Good [C6]night [D]Sleep tight [G]. Now [Bm7]the [Am7]moon be [C/g]gins to shine [Bsus4]. [Am]Good [C/g]night [D]Sleep tight. [B5]. Dream [Cmaj7]sweet [B5]dreams [Cmaj7]for me. [G]. Dream [C]sweet dreams [G]for [C]you.. (G / C / A / Dm) (G / C / D / C) [G]. Close [Bm7]your eyes [Am7]and I'll [Am7]close mine. [Bm]. [Am]Good [Am7]night [Dsus4]Sleep tight. [D] [G]. Now [Bm7]the sun [Am7]turns [C/g]out his light. [Bm]. [Am]Good [C/g]night [D]Sleep tight. [Gmaj7]. Dream [Cmaj7]sweet [Gmaj7]dreams [C] [C6]for me . [G]. Dream [C/g]sweet [G] [Am7]dreams for you.. (G / Bm7 / Am7 Am11 / D7sus4 / G / ) (/ C / C D / G~)

Video hướng dẫn