1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hà nội mùa thu

Vũ Thanh (Nguyễn TỴ soạn cho guitar)
Nguồn: saigonocean.com