1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hãy nhìn lại

Cuộn trang

[C] Hãy nhìn lại, mười [G] lăm năm em có buồn không [C] Hãy nhìn lại, người [G] dân quê đã [F] mất ruộng [C] đồng Hãy nhìn lại, mặt [G] đất kia đau [Dm] dấu cuồng [G] phong [C] Hãy nhìn lại, đàn [G] chim non quên [F] mất đường [C] rừng [C] Đường quê hương xin [G] em đừng quên lối Lời ca [Dm] dao trên môi là tiếng [C] nói Mẹ nuôi [F] ta, vui theo, cùng khóc [G] với [Am] Bắc Nam [Dm] Trung quê [G] hương sẽ có [C] ngày [C] Hãy chờ đợi, một [G] quê hương trên đất Việt thôi [C] Hãy chờ đợi, đời [G] phân chia sắp [F] xoá hình [C] hài Hãy chờ đợi, ngày [G] dân ta lên [Dm] tiếng mọi [G] nơi [C] Hãy chờ đợi, cờ [G] tương lai bay [F] khắp lòng [C] người [C] Hãy nhìn lại, đời [G] bao phen đã thoát cùm gông [C] Hãy nhìn lại, người [G] dân ta chiến [F] đấu nhịp [C] nhàng Hãy nhìn lại, từ [G] Nam Quan cho [Dm] đến Cà [G] Mau [C] Hãy nhìn lại, tình [G] anh em vẫn [F] cứ ngọt [C] ngào [C] Đường anh em sao [G] đi hoài không tới Đường văn [Dm] minh xương cao cùng với [C] núi Đường lương [F] tâm mênh mông hoài bóng [G] tối [Am] Trái đau [Dm] thương cho [G] con mới ra [C] đời [C] Hãy nhìn lại, người [G] anh em trên chiến trường xa [C] Hãy nhìn lại, tìm [G] đâu ra những [F] nét mặt [C] thù Hãy nhìn lại, được [G] hay thua những [Dm] thắng bại [G] kia [C] Hãy nhìn lại, mặt [G] quê hương [F] tan nát từng [C] giờ

Video hướng dẫn