Hoa điểm mười (Hoa điểm 10)

≣≣
1. Trăng [Em] tròn như nón mẹ
Nhấp [A] nhô trên đồng [Em] xa
Trăng khuyết như lưng [G]
Thấp [D] thoáng bên vườn [Bm] rau.
2. Từ [Em] nhà trăng đi [G] mãi
Ra [Am] biên giới cùng [C] ba
Trăng [D] kết lại thành hoa
Hoa điểm 10 trang [Bm] vở
3. Từ [Em] nhà trăng đi [G] mãi
Ra [Am] biên giới cùng [C] ba
Trăng [D] kết lại thành [Bm] hoa
Hoa điểm 10 của [Em] em
Danh sách hợp âm (Click để tắt)