1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hoa tím ngoài sân - Bằng Kiều

Cuộn trang

| 4/4 | Slow Surf / Ballad Lấy tông, nốt: La La La La Một ngày tình cờ ... [Am] Một ngày tình cờ ... [F] [Gm] trên đường phố tôi có bàn chân em ... [B] [Bb] [C7] [Gm] [F] | b Mặt trời thì hồng, còn t rên cây khế có nhiều tiếng chim | ... [Dm] [Dm] [Gm] . Và rồi một ngà y một ngày đã qu a ... [C] [Dm] [C] [F] . không ngày n ào hơn con đường vẫn đợ i, [C] [C7] mà đâu thấy , đâu thấy bước chân em ... [F] [C7] Từ lâu lắm ... đã vắng em trên con đườ ng này ... [Gm] [C7] [C7] cây bây gi ờ lá rụng gi ó heo may ... [F] [Dm] Và cơn gi ó còn muốn theo chân ai mỗi ngày ... [Gm] [C7] để lại mùa thu theo lá bay b ay ... [F] [F] . Em đừng đi xin em đ ừng đi ... [F] [C] Vì ai đó còn chưa nói với ai đ iều gì ... [Gm] [C] . Ngày ngày mặt trời hôn lên bướ c chân ... [F] [Dm] [F] Và hoa tí m vẫn rơi đầy sân ... [F] [F] . Con đường chưa quen tên bàn chân ... [Gm] [F] Bàn chân đã lãng quên con đườn g nhỏ ... [Dm] [C7] [F] Ai vội đi để ai còn đứng đó ... [C7] [C7] [Am] [F] ; tìm bàn c hân ai trong tiếng lá r ơi ... [Am] Cuộc đời lạ lùng ... [F] [Gm] . cuộc đời ước mơ những điều vi ển vông ... [Bb] [Bb] [C7] [Gm] [F] . Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nh ớ những điều hư kh ông ... [Dm] [Dm] [Gm] . Để rồi một ngà y, một ngày nhớ thươ ng ... [C] [Dm] [C] [F] . hoa cành mênh môn g con đường vẫn đợ i [C] [C7] mà đâu thấy , đâu thấy bước chân e m ... [F] [C7] Từ lâu lắ m ... đã vắng em trên con đư ờng này ... [Gm] [C7] [C7] cây bây g iờ lá rụng g ió heo may ... [F] [Dm] Và cơn g ió còn muốn theo chân ai mỗ i ngày ... [Gm] [C7] để lại mùa thu theo lá bay b ay ...

Video hướng dẫn