Huế đêm trăng

≣≣
Trăng xuống Huế mù [E] sương
Tàn rơi trên phố [G#m] phường
Vàng cây lá giăng [E] đường
Trở [F#m] về qua lối [G#m] xưa
Từ [C#m] tháng năm sầu nhớ
Ngỡ [A] chìm trong giấc [F#m]
Hương [C#m] Giang nghe như vọng về
Ðiệu Nam Ai hững [E] hờ
Xa [C#m] xôi lắm con [F#m] đò
hẹn hò [A] thương yêu bến [E] bờ
Dòng sông vẫn [G#m] trôi
Sao nhịp đời vắng [F#m] vui
khi người [B] cũ nay xa [E] rồi
Trăng nghiêng xuống [F#m] vai
cho sầu [E] thương nặng [F#m] mãi
Trăng lênh [G#m] đênh mây nước dâng ưu [B] phiền
Thả bước [F#m] chân theo ngàn sao lặng [A] lẽ
Ðêm buông [F#m7] lơi cùng gió đi không [E] về
Thao thức mãi vầng [E] trăng
Người ơi có biết [G#m] rằng
Tình ta vẫn âm [E] thầm
Nặng [F#m] nề chân bước [G#m] qua
Ðường [C#m] Huế sao dài quá
Bóng người xa quá [F#m] xa
Nam [C#m] Giao ơi câu hẹn thề
Ngày nao thêm não [E] nề
Tim [C#m] ta lắng nghe [F#m] hoài
Lời tình [A] tơ vương gót [E] hài
Trăng còn nhẹ [G#m] lay mây trời còn [F#m] bay
Vẫn còn nhớ thương đong [E] đầy
Danh sách hợp âm (Click để tắt)