Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Cô-rinh-tô 13

Cuộn trang

1. [Am] Dẫu tôi nói [F] được các thứ tiếng loài người [Dm] Dẫu tôi nói [C] được các thứ tiếng [Am] trên trời [Dm] Nhưng không tình yêu [Am] thương thì [E] tôi như đồng vang [F] tiếng [E] Nhưng không tình yêu thương thì như chập chỏa [Am] kêu vang 2. [Am] Dầu tôi biết [F] được hết tất cả mọi điều [Dm] Dầu tôi thấu [C] hiểu hết các sự [Am] nhiệm mầu [Dm] Hay có cả đức [Am] tin có [E] thể dời non chuyển [F] núi [E] Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng [Am] chi tôi ĐK: Tình yêu [C] thương trong thế [F] gian này Là khoan [G] dung nhẫn nhục nhân [Am] từ Xóa tan [F] hận thù, vui trong công [Am] bình Mừng trong chân [G] lý, tin cậy mọi [Am] sự Trông cậy mọi [F] sự, nín chịu mọi [Am] sự Ðem thứ [Dm] tha ru cơn giận [Am] dữ Ðem khiêm [F] tốn đến chốn khoe [Dm] mình Ðem yêu [F] thương xóa bao ganh [Am] tị Ðem tin [E] yêu lấp nỗi nghi [Am] ngờ 3. [Am] Dẫu đem gia [F] tài phân phát kẻ khó nghèo [Dm] Dẫu đem đốt [C] mình trong lửa cháy [Am] nhục hình [Dm] Hay thân mình hy [Am] sinh chịu [E] bao trăm ngàn đau [F] đớn [E] Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng [Am] chi tôi