highlight chords
				                      
Intro: [C]  [D] x4 
 

     [G]        [D]   
Oh yeah, I "ll tell you some thing, 
 [Em]       [Bm]  
I think you unders tand, 
 

                
Then I"ll - say that something: 
            
I wanna hold your hand 


 [C]   [D]  [G]   [Em]  
I wanna hold your h and. 
 [C]   [D]  [G]     
I wanna hold your hand. 
 

           
Oh please, say to me 
             
You"ll let me be your man 
           
And please, say to me 
               
You"ll let me hold yout hand. 
              
Now let me hold your hand. 
            
I wanna hold your hand! 
 

  [Dm7]    [G]    [C]      [Am]    
And when I tou ch you I feel happy - inside. 
  [Dm7]    [G]      [C]   
It"s such a fee ling that me love 
   [C]   [D]    [C]   [D]    [C]   [D]  
I can "t hid e - I ca n"t hi de - I ca n"t hi de! 
 

                
Yeah, you, got that something, 
              
I think you"ll understand, 
               
when I - feel that something 
            
I wanna hold your hand! 
            
I wanna hold your hand. 
            
I wanna hold your hand, 
 

  [C]   [D]   [C]   [G]    
I w anna ho ld you r ha[A][A][A]and! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Want To Hold Your Hand - The Beatles

				                      
Intro: [C]  [D] x4 
 

     [G]        [D]   
Oh yeah, I "ll tell you some thing, 
 [Em]       [Bm]  
I think you unders tand, 
 

                
Then I"ll - say that something: 
            
I wanna hold your hand 


 [C]   [D]  [G]   [Em]  
I wanna hold your h and. 
 [C]   [D]  [G]     
I wanna hold your hand. 
 

           
Oh please, say to me 
             
You"ll let me be your man 
           
And please, say to me 
               
You"ll let me hold yout hand. 
              
Now let me hold your hand. 
            
I wanna hold your hand! 
 

  [Dm7]    [G]    [C]      [Am]    
And when I tou ch you I feel happy - inside. 
  [Dm7]    [G]      [C]   
It"s such a fee ling that me love 
   [C]   [D]    [C]   [D]    [C]   [D]  
I can "t hid e - I ca n"t hi de - I ca n"t hi de! 
 

                
Yeah, you, got that something, 
              
I think you"ll understand, 
               
when I - feel that something 
            
I wanna hold your hand! 
            
I wanna hold your hand. 
            
I wanna hold your hand, 
 

  [C]   [D]   [C]   [G]    
I w anna ho ld you r ha[A][A][A]and! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com