1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khát Khao Dòng Nước

Cuộn trang

1.Nh[C]ìn nai k[G/B]ia khát khao d[Am]òng nước m[Am7/G]át như chính con thèm kh[F]át chính Chúa C[Gsus4]ha toàn n[C]ăng. L[C]òng con đ[G]ây chỉ mong c[Am]hờ được đ[Am7/G]ến bên Cha và t[F]hờ kính C[Gsus4]ha đời đ[C]ời. ĐK: T[Am]âm linh c[Am7/G]on chỉ mong n[F]ương nơi N[C/E]gài vì ch[F]ính sức C[Dm]húa dẫn đưa c[Bdim]on mỗi ng[Esus4]ày. [E] L[C]òng con đ[G]ây chỉ mong c[Am]hờ đc đ[Am7/G]ến bên Cha và th[F9]ờ kính C[Gsus4]ha đời đ[Csus4]ời. 2.Lò[C]ng con đây trG/B]ông mong nơi Ng[Am]ài như th[Am7/G]ể nai kia thèm m[F]é nước suối tr[G]ong ngọt ê[C]m. L[C]òng con m[G/B]ong luôn được v[Am]ào chiêm ng[Am7/G]ưỡng Chúa Giê-xu v[F]à đến t[Gsus4]ôn thờ Ng[C]ài. ĐK: C[Am]hỉ có Ch[Am7/G]úa đấng con n[F]ương con d[C/E]ựa và c[F]hỉ có Ch[Dm]úa đấng tâm li[Bdim]nh con t[Esus4]hờ. [E] L[C]òng con lu[G/B]ôn mong được và[Am]o chiêm n[Am7/G]gưỡng Chúa Giê-xu v[F9]à đến t[Gsus4]ôn thờ Ng[C]ài.

Video hướng dẫn