1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp hoa

Dương Thiệu Tước
Nguồn: saigonocean.com