1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kính lạy Bồ tát Thích Quảng Đức

Cuộn trang

Nam [Dm] mô A Di Đà [Gm] Phật, Nam [Am] mô A Di Đà [Dm] Phật 1. Kính lạy [Dm] thầy, hôm nay chùng con về [A7] đây dưới mái chùa Già [Dm] Lam Lòng yên [A7] vui chúng con chắp tay tâm [Dm] nguyện sống lục [C] hòa kết lên đài [Dm] sen [A7] Kinh lạy [C] thầy dù phong ba bão [Dm] tố, dù vô mình che [C] lấp [A7] Chúng con vẫn một [Dm] lòng, chúng con vẫn bền [F] lòng chúng con vẫn nguyện [Bb] lòng Vẫn nguyện [A7] lòng giữ trọn màu [Dm] lam 2. Kính lạy [Dm] thầy, hôm nay chùng con về [A7] đây nghe chuông chùa vọng [Dm] ngân Cùng bên [A7] nhau nhất tâm cuối xin chư [Dm] Phật nương thuyền [C] từ bến mê vượt [Dm] qua [A7] Kính lạy [C] thầy, dù nguy nan oan [Dm] khiết dù thân tâm đau [C] sót [A7] Chúng con vẫn một [Dm] lòng, chúng con vẫn bền [F] lòng chúng con vẫn nguyện [Bb] lòng Vẫn nguyện[A7] lòng giữ trọn niềm [Dm] tin ĐK: Ôi uy [Gm] linh [A7] trái tim Bồ [Dm] Tát lửa kim [C] cang sáng chói từ [A7] bi [Dm] Ôi thiêng [Gm] liêng [C] hóa thân bất [F] diệt vì chúng [Gm] sanh thoát nguyện độ [A7] đời Tự thân tỏa [Dm] chiếu sắc hoàng [C] kim thầy [Dm] sáng soi mê [Gm] lầm Thầy dìu [C] dắt đưa mọi [F] người [C] đến với đạo [F] vàng giác [A7] ngộ chân [Dm] tâm

Video hướng dẫn