Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làng tôi

Cuộn trang

[C] Làng tôi xanh bóng tre, Từng [F] tiếng chuông ban [C] chiều, Tiếng [G7] chuông nhà thờ [C] rung Đời đang vui đồng quê yêu dấu Bóng [F] cau với con [G] thuyền, một dòng [C] sông. Nhưng thôi [F] rồi còn [G7] đâu quê [C] nhà, [F] Ngày giặc Pháp tới [C] làng triệt [G] thôn. [C] Đường ngập [A] bao xương máu tơi [Dm] bời, Đồng [F] không nhà [G7] trống tan [C] hoang. [C] Chiều khi giặc Pháp qua, Chiều [F] vắng tiếng chuông [C] ngân, Phá [G7] tan nhà thờ [C] xưa. Làng tôi theo đoàn quân du kích, Cướp [F] ngay súng quân [G] thù trả thù [C] xưa. Bao căm [F] hờn từ [G7] xa quê [C] nhà, [F] Rừng chiều nhớ cánh [C] đồng chiều [G] xưa. [C] Từ xa [A] quê trông lớp cây [Dm] già, Làng [F] quê còn [G7] thấy buồn [C] đau. [C] Ngày diệt quân Pháp tan, Là [F] lúc tiếng chuông [C] ngân, Tiếng [G7] chuông nhà thờ [C] rung. Làng tôi cùng đoàn quân chiến thắng, Đánh [F] tan lũ quân [G] thù về làng [C] xưa. Dân tưng [F] bừng chặt [G7] tre phá [C] cầu, [F] Cùng lập chiến lũy [C] đào hào [G] sâu. [C] Giặc chưa [A] tan chiến đấu không [Dm] thôi, Đồng [F] quê chào [G7] đón ngày [C] mai.