1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời ca dâng bác

Cuộn trang

1. Ai [C] yêu miền [G] Nam như tấm [A] lòng của [F] Bác Có [D7] mối tình [G] nào mà thuỷ [F] chung mà son [C] sắt Như tấm [G] lòng của [D] Bác nhớ tới [G] đồng bào miền [D] Nam [G7] Bao [C] núi bao [G] sông bấy [F] nghĩa bấy [Em] tình Bao [F] núi bao [Am] sông mấy [G7] nghĩa mấy [C] tình [G7] 2. Ai [C] yêu miền [G] Nam như tấm [A] lòng miền [F] Bắc Có [D7] mối tình [G] nào mà thuỷ [F] chung mà son [C] sắt Như tấm [G] lòng miền [D] Bắc hướng [G] về miền [D] Nam [G7] Bao [C] núi bao [G] sông bấy [F] nghĩa bấy [Em] tình Bao [F] núi bao [Am] sông mấy [G7] nghĩa mấy [C] tình [G7] 3. Trong [C] tim miền [G] Nam in bóng [A] hình của [F] Bác Tiền [D7] tuyến một [G] lòng mà thuỷ [F] chung mà son [C] sắt Nhớ tới [G] Người từng [D] phút quyết giữ [G] trọn niềm [D] tin [G7] Trên [C] khắp quê [G] hương thắng [F] trận lẫy [Em] lừng Trên [F] khắp quê [Am] hương thắng [G7] trận lẫy [C] lừng [G7] 4. Vang [C] lên từ miền [G] Nam vang lên [A] từ miền [F] Bắc Tiền [D7] tuyến thành [G] đồng, mà hậu [F] phương mà luỹ [C] thép Theo tiếng [G] Người giục [D] bước tới thắng [G] lợi vẻ [D] vang [G7] Thống [C] nhất non [G] sông mới [F] thoả tấm [Em] lòng Thống [F] nhất non [Am] sông mới [G7] thoả tấm [C] lòng

Video hướng dẫn