highlight chords
[C]Qí guài nǐ ài xiǎo gǒu
[G]Qí guài nǐ zǒng shén yóu
[Am]Zǒng shì huàn xiǎng nǚ shēng [Em]zhǎng zhǎng hēi fā ,dài nǐ zǒu ba
[F]Yóu xì jué zhàn dào tiān liàng[Em]
hēi yǎn quān jiū jí jìn huà
[F]áo yè tài kě pà kuài xǐ xǐ[G] shuì ba
[C]Zhī zhū zài nǐ shēn hòu
[G]Xià dé yàng zǐ hěn qiǔ
[Am]ài shuǎ shuài yě méi yòng [Em]chī xiàng tài chǒu zì liàn guò tóu
[F]Měi cì wàng mǎi dān hái néng zǒu chū[Em] mén kǒu[Am]
[F]hái bú shì wǒ zài shēn hòu[G]

Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Kě shì nǐ[Am] zài wǒ de yǎn qián bú yòng[Em] biǎo yǎn
[F]Xiǎng xiào jiù xiào ba yǒu shí[Em] méi dǐ xiàn[Am]
[F]Dàn nǚ shēng miàn qián liú diǎn[G] yán miàn
Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Fǎn zhèng quē[Am] diǎn yōu diǎn Low diǎn nǐ dōu[Em] kàn jiàn
[F]gāo xìng jiù Wanna show
[Em]fān liǎn jiù Wanna go
[F]dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yī [G] diǎn jiù zú gòu[C]

[C]Bié zài páng zhòu méi tóu
[G]Jiǎ zhuāng bú zài xiǎng zǒu
[Am]shí me guǐ yě bú shuō
[Em]5678 lún dào nǐ lā
[F]shuì jiào ài bào zhe xiǎo xióng[Em]
chī fàn ài jiá cuò cōng tóu
[F]chú le jiā rén yě jiù wǒ rěn[G] shòu nǐ ba
[C]bié yǐ wéi nǐ méi yǒu
[G]yǒu cì shuì zī tài chǒu
[Am]bú rěn xīn bǎ nǐ chǎo xǐng kǒu [Em]shuǐ zhí liú
pāi zhào zài zǒu
[F]shǒu jī lǐ cún de nǐ de zì[Em] pāi tài duō[Am]
[F]nèi cún míng xiǎn kuài bú gòu[G]

Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Kě shì nǐ[Am] zài wǒ de yǎn qián bú yòng[Em] biǎo yǎn
[F]Xiǎng xiào jiù xiào ba yǒu shí[Em] méi dǐ xiàn[Am]
[F]Dàn nǚ shēng miàn qián liú diǎn[G] yán miàn
Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Fǎn zhèng quē[Am] diǎn yōu diǎn Low diǎn nǐ dōu[Em] kàn jiàn
[F]gāo xìng jiù Wanna show
[Em]fān liǎn jiù Wanna go
[G]dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yī diǎn jiù zú gòu[C]

jiù bǎ zhēn xīn huà dāng zuò chóu mǎ
shí tóu jiǎn dāo bù bèi kēng yī bǎ
hā hā nǐ yòu shū lā
kuài chéng rèn nǐ yǒu shí
pí qì tài chà Oh

Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Kě shì nǐ[Am] zài wǒ de yǎn qián bú yòng[Em] biǎo yǎn
[F]Xiǎng xiào jiù xiào ba yǒu shí[Em] méi dǐ xiàn[Am]
[F]Dàn nǚ shēng miàn qián liú diǎn[G] yán miàn
Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Fǎn zhèng quē[Am] diǎn yōu diǎn Low diǎn nǐ dōu[Em] kàn jiàn
[F]gāo xìng jiù Wanna show
[Em]fān liǎn jiù Wanna go
[G]dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yī diǎn jiù zú gòu[C]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời Thật Lòng Quá Mạo Hiểm (真心话太冒险)

Tiêu Đỉnh Hứa
[C]Qí guài nǐ ài xiǎo gǒu
[G]Qí guài nǐ zǒng shén yóu
[Am]Zǒng shì huàn xiǎng nǚ shēng [Em]zhǎng zhǎng hēi fā ,dài nǐ zǒu ba
[F]Yóu xì jué zhàn dào tiān liàng[Em]
hēi yǎn quān jiū jí jìn huà
[F]áo yè tài kě pà kuài xǐ xǐ[G] shuì ba
[C]Zhī zhū zài nǐ shēn hòu
[G]Xià dé yàng zǐ hěn qiǔ
[Am]ài shuǎ shuài yě méi yòng [Em]chī xiàng tài chǒu zì liàn guò tóu
[F]Měi cì wàng mǎi dān hái néng zǒu chū[Em] mén kǒu[Am]
[F]hái bú shì wǒ zài shēn hòu[G]

Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Kě shì nǐ[Am] zài wǒ de yǎn qián bú yòng[Em] biǎo yǎn
[F]Xiǎng xiào jiù xiào ba yǒu shí[Em] méi dǐ xiàn[Am]
[F]Dàn nǚ shēng miàn qián liú diǎn[G] yán miàn
Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Fǎn zhèng quē[Am] diǎn yōu diǎn Low diǎn nǐ dōu[Em] kàn jiàn
[F]gāo xìng jiù Wanna show
[Em]fān liǎn jiù Wanna go
[F]dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yī [G] diǎn jiù zú gòu[C]

[C]Bié zài páng zhòu méi tóu
[G]Jiǎ zhuāng bú zài xiǎng zǒu
[Am]shí me guǐ yě bú shuō
[Em]5678 lún dào nǐ lā
[F]shuì jiào ài bào zhe xiǎo xióng[Em]
chī fàn ài jiá cuò cōng tóu
[F]chú le jiā rén yě jiù wǒ rěn[G] shòu nǐ ba
[C]bié yǐ wéi nǐ méi yǒu
[G]yǒu cì shuì zī tài chǒu
[Am]bú rěn xīn bǎ nǐ chǎo xǐng kǒu [Em]shuǐ zhí liú
pāi zhào zài zǒu
[F]shǒu jī lǐ cún de nǐ de zì[Em] pāi tài duō[Am]
[F]nèi cún míng xiǎn kuài bú gòu[G]

Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Kě shì nǐ[Am] zài wǒ de yǎn qián bú yòng[Em] biǎo yǎn
[F]Xiǎng xiào jiù xiào ba yǒu shí[Em] méi dǐ xiàn[Am]
[F]Dàn nǚ shēng miàn qián liú diǎn[G] yán miàn
Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Fǎn zhèng quē[Am] diǎn yōu diǎn Low diǎn nǐ dōu[Em] kàn jiàn
[F]gāo xìng jiù Wanna show
[Em]fān liǎn jiù Wanna go
[G]dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yī diǎn jiù zú gòu[C]

jiù bǎ zhēn xīn huà dāng zuò chóu mǎ
shí tóu jiǎn dāo bù bèi kēng yī bǎ
hā hā nǐ yòu shū lā
kuài chéng rèn nǐ yǒu shí
pí qì tài chà Oh

Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Kě shì nǐ[Am] zài wǒ de yǎn qián bú yòng[Em] biǎo yǎn
[F]Xiǎng xiào jiù xiào ba yǒu shí[Em] méi dǐ xiàn[Am]
[F]Dàn nǚ shēng miàn qián liú diǎn[G] yán miàn
Zhēn xīn huà[C] tài mào xiǎn[G]
Fǎn zhèng quē[Am] diǎn yōu diǎn Low diǎn nǐ dōu[Em] kàn jiàn
[F]gāo xìng jiù Wanna show
[Em]fān liǎn jiù Wanna go
[G]dàn yǒu nǐ dǒng wǒ zhè yī diǎn jiù zú gòu[C]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com