1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lúng liếng

Cuộn trang

1. Lóng [Em] lánh í là lóng ới à lánh [Am] ơi í i [Em] Mắt í i i người, là người lóng ì lánh í ơ ơ cũng rằng như [Am] sao là sao í í trên [Em] trời là chứ em có a nhớ người lắm i ì [Am] lắm i phú lý [Bm] tình là đôi người [Em] ơi, là chứ em có a say người [Am] lắm i lắm i phú lý [Bm] tình là đôi người [Em] ơi 2. Lúng [Em] liếng í là lúng ới à liếng [Am] ơi í i [Em] miệng í i người cười, là cười lúng ì liếng í ơ ơ cũng rằng có [Am] đôi i là đôi í i đồng [Em] tiền là chứ em có a với người, muốn i ì [Am] kết i phú lý [Bm] tình là kết nhân [Em] duyên, là chứ em có a với người [Am] muốn i ì kết i phú lý [Bm] tình là kết nhân [Em] duyên * Phú [G] đi ớ ơ là [Am] đi tìm [Bm] quý í ơ ơ [Em] cũng rằng là bạn [Am] tiên i là tiên í í chơi [Em] bời, là chứ tôi có a với [Bm] người [Em] đôi i ì [Am] đã i phú lý [G] tình là đã đáng [Em] đôi là chứ tôi có a với người, đôi i ì [G] đã i phú lý [Bm] tình là đã đáng [Em] đôi

Video hướng dẫn