1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ từ bi

Cuộn trang

Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát Nam mô đại từ đại [D] bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát [C] Chắp tay quỳ kính [G] lạy Người [B7] Thiết tha con khấn [D] nguyện cầu [Em] Quê hương là dòng [C] sông Mát [G] trong trăng vàng soi [B7] sáng Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát Nam mô đại từ đại [D] bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát [C] Đoá hoa tươi sắc [G] vô thường [B7] Sớm khuya rơi rớt [D] khôn lường [Em] Nương thuyền từ vượt [C] qua Bến [B7] mê đến nơi bờ [Em] giác Mẹ [B7] hiền Quan Thế [Em] Âm Giọt nước cành [C] dương xoa dịu [G] lầm than Mẹ [Em] iền Quan Thế [Am] Âm Đem đến an [D] vui vứt sạch ưu [B7] phiền Mẹ hiền Quan Thế [Em] Âm Ngàn mắt ngàn [C] tay vô lượng [G] vô biên Mẹ [Em] hiền Quan Thế [Am] Âm Chiếu sáng yêu [B7] thương khắp nơi [Em] bình yên Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát Nam mô đại từ đại [D] bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát [C] Chiến tranh đau đớn [G] cuộc đời [B7] Bão dông mây nước [D] ngấp trời [Em] Con xin mẹ từ [C] bi Xót [B7] thương cứu độ [Em] trần gian

Video hướng dẫn