1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ngày hôm qua tình ngủ quên

Cuộn trang

[Am] [Dm] [G] [C] Dù đã c ó nhiều lần cố q uên em , nhưng cớ sao vẫn không th ể quên . [F] [G] [E7] Dù đã n ói mình sẽ không tìm nhau nhưng vì y êu anh không thể quên em . [Am] [Dm] [G] [C] [F] [G] Người yêu h ỡi đừng cách xa vòn g tay yêu thương với anh em vẫn còn đây và h ãy nói mình sẽ khô ng rời xa , [E7] vì tình y êu trong anh vẫn cháy . [Am] [F] [G] [E7] [Am] [F] Người r a đi , lệ chi a li còn là gì hỡi e m chỉ còn những tháng năm bên nhau nồng say giờ người đã th ay đổi , [G] giờ người đã q uên , [E7] [Am] phải ch ăng là ngày hôm qu a , [F] [G] [E7] [Am] tình ngủ qu ên trong bao nhiêu sót xa giờ nơi đây còn mỗi riêng m ình ta [F] [G] [E7] [Am] bơ vơ trong căn phòng một mình nh ớ em giờ đ ã xa tầm t ay . [Am] [F] [G] [C] [Dm] [G] [E7] Người yêu hỡi đừng cách xa vòng tay yêu thương với a nh em vẫn cò n đây và hã y nói mình sẽ khô ng rời xa , v ì tình yêu trong anh vẫn cháy . Người ra đi , lệ chia li còn là gì hỡi em chỉ còn những tháng năm bên nhau nồng say giờ người đã thay đổi , giờ người đã quên phải chăng là ngày hôm qua tình ngủ quên trong bao nhiêu sót xa giờ nơi đây còn mỗi riêng mình ta bơ vơ trong căn phòng một mình nhớ em giờ đã xa tầm tay . Người ra đi , lệ chia li còn là gì hỡi em chỉ còn những tháng năm bên nhau nồng say giờ người đã thay đổi , giờ người đã quên phải chăng là ngày hôm qua tình ngủ quên trong bao nhiêu sót xa giờ nơi đây còn mỗi riêng mình ta bơ vơ trong căn phòng một mình nhớ em giờ đã xa tầm tay .

Video hướng dẫn