1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Người ơi người ở đừng về

Cuộn trang

Người [D] ơi! người ở đừng [Bm] về Người [Em] ơi! Thao thức canh [A] trường Người [D] ơi! Người ở đừng [Bm] về Tim [Em] em [A] vẫn không phai [D] mờ Người [Em] về em [G] vẫn (í i ì [A] i) Mấy [Bm] có mấy [D] khóc (i i i i) [Bm] thầm Đôi [Em] bên là bên song như vạt [D] áo Mà này [G] cũng có a ướt [A] đầm Ướt đầm như [D] mưa. Người [Bm] ơi! Người [A] ở đừng [D] về Người [Em] về em [G] vẫn (í i ì [A] i) Mấy [Bm] có mấy [D] trông (i i i) [Bm] theo Trông (ư ư) [Em] nước tình chung là như nước [G] chảy (Mà này [Bm] cũng có trông a [A] bèo Trông bèo (là) bèo [D] trôi. Người [Bm] ơi! Người [A] ở đừng [D] về Người [Em] về em [G] vẫn (í i ì [A] i) Mấy [Bm] có mấy [D] nhớ (i i i) [Bm] rằng Đâu (a) [Em] hơn là hơn tâm bên người [D] lấy Mà này [G] cũng có ai đâu [D] bằng Dâu [A] bằng em đợi [D] anh Người [Bm] ơi! Người [A] ở đừng [D] về Người [Em] về, em [G] vẫn (í i ì [A] i) Có [Bm] mấy [D] tái (i) [Bm] hồi yêu (a) [Em] Em là em mong anh xin [D] chớ Mà này [G] cũng có a, đứng [A] ngồi đứng ngồi với [D] ai Người [Bm] ơi! Người [A] ở đừng [D] về Người [G] ơi! Người [A] ở đừng [D] về

Video hướng dẫn