1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như Là

Cuộn trang

[Em]Như là người đến [D]thưa tội [Bm]Trăm tội, có tội [Am]chưa hay? [C]Như là lòng [Bm]hết mong đợi [D]Mong gì? Bất [Em]diệt nơi đây?! [C]Như là mình [Am]đã chết theo [Bm]thời gian [Em]chết theo cơn mê này [C]Như là mình [Am]đã chết đi [Em][Em]tình yêu, vì u mê [C]Như là [Am]mình chết theo [Bm]thời gian [Em]Chết theo cơn mê này [C]Như là [Am]lòng đã [Em]chết đi [Em]mùa xuân... [Em]Như là lòng hết âm [D]thầm Ơ [Bm]hờ đêm hội mưa [Am]ngâu [C]Như là lòng [Bm]chẳng u sầu [D]Vui buồn câu [Em]chuyện nhân gian [C]Như là mình [Am]đã chết theo [Bm]thời gian [Em]Chết theo cơn mê này [C]Như là lòng [Am]đã chết đi [Em][Em]tình yêu, vì u mê [C]Như là [Am]mình đã chết [Bm]theo thời gian [Em]Chết theo cơn mê này [C]Như là [Am]lòng đã chết đi... [C]Như là [Bm]mình đã chết đi... [C]Như là lòng [Am]đã chết đi [Em]tình yêu...

Video hướng dẫn