1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những đồi hoa sim

ý thơ Hữu Loan - nhạc Dzũng Chinh
Nguồn: saigonocean.com