highlight chords
				                                             
This happened once before  When I came to your door  No reply 
           [F6]            [G6]          [C] 
They said it wasn" t you  [B]ut I saw you peep through  your windo w 
       [A]      [Em]      [Fmaj7] B5 [Em] 
I saw the lig ht    I sa w the light-- --- --- . 
          [Dm]       [G6]        [C]  
I know that you saw me  [A]s I looke d up to see your face 
         [F6]          [G6]        [C]      
*I tried to teleph one  They said you were not home  Th at" s a lie 
            [F6]            [G6]    [C] 
"Cos I know where you" ve been  I saw you walk in your do or 
     [Am] [Em]  [Fmaj7] B5  [Em] 
I nearly d ied I ne arly d ied--- . 
          [F6]          [G6]       [C]  
"Cos you walked hand in hand  With anoth er man in my pla ce / 
 

      [C]    [E]     [A]    [Dm]      [D]      [C]  
If I were yo u I" d r ealise tha t I  Lov e you more th an any other guy 
                                         
An" I" ll forgive  the lies that I  Heard before  when you gave me no reply * 
 

   [Am] [Em]  [Fmaj7] B5 [C9] 
No re ply No rep ly-- . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

No reply - The Beatles

				                                             
This happened once before  When I came to your door  No reply 
           [F6]            [G6]          [C] 
They said it wasn" t you  [B]ut I saw you peep through  your windo w 
       [A]      [Em]      [Fmaj7] B5 [Em] 
I saw the lig ht    I sa w the light-- --- --- . 
          [Dm]       [G6]        [C]  
I know that you saw me  [A]s I looke d up to see your face 
         [F6]          [G6]        [C]      
*I tried to teleph one  They said you were not home  Th at" s a lie 
            [F6]            [G6]    [C] 
"Cos I know where you" ve been  I saw you walk in your do or 
     [Am] [Em]  [Fmaj7] B5  [Em] 
I nearly d ied I ne arly d ied--- . 
          [F6]          [G6]       [C]  
"Cos you walked hand in hand  With anoth er man in my pla ce / 
 

      [C]    [E]     [A]    [Dm]      [D]      [C]  
If I were yo u I" d r ealise tha t I  Lov e you more th an any other guy 
                                         
An" I" ll forgive  the lies that I  Heard before  when you gave me no reply * 
 

   [Am] [Em]  [Fmaj7] B5 [C9] 
No re ply No rep ly-- . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com