highlight chords
				                            
Intro: C F G/B E C Fmaj7 C G C 
     
Capo #2 
     
Verse 1 
 

   [C]       [G]        [Am]   
If I h ad to live my l ife without you n ear me 
   [G/B]        [F/C]  [C/G] 
the d ays would all be e mpty 
   [F]          [G]  
the n ights would seem so l ong 
   [C]      [G]      [Am]  
with y ou I see fore ver oh so cl early 
  [G/B]        [F/C]    [C/G] 
I m ight have been in l ove before 
    [F]         [G]  
but it n ever felt this str ong 
 

 

 

[Fmaj7]        [C/E]       
Our dreams are young and we both know 
     [Bb]        [F/C]    
they"ll t ake us where we w ant to go 
 [D]      [C]      [F/C]       [G]      [G7] 
h old me now t ouch me now I don"t want to l ive without y ou 
 

     
Chorus 
 

 [C]             [F]      
N othing"s gonna change my l ove for you 
 [G]              [E]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Am]       [D]       
one thing you c an be sure of 
[F]          [G]         
I"ll never ask for mo re than your love 
 [C]             [F]      
n othing"s gonna change my l ove for you 
 [G]              [E]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Am]            [D]      
the world may change my wh ole life too 
[F]           [G]         [C] 
but nothing"s gonna ch ange my love for y ou 
 

     
Verse 2 
 

[C]       [G]        [Am] 
If the road ahe ad is not so eas y 
 [G/B]          [F/C]    [C/G] 
o ur love will lead the w ay for us 
 [F]        [G] 
l ike a guiding st ar 
[C]         [G]         [Am]   
I"ll be there for y ou if you should n eed me 
[G/B]        [F/C]      [C/G] 
you don"t have to c hange a thing 
      [F]      [G]   
I love you j ust the way y ou are 
 

 

 

[Fmaj7]        [C/E]      
So come with me and s hare the view 
   [Bb]        [F/C]   
I"ll help you see fore ver too 
 [D]      [C]      [F/C]       [G]      [G7] 
h old me now t ouch me now I don"t want to l ive without y ou 
 

 

 

 [C]             [F]      
N othing"s gonna change my l ove for you 
 [G]              [E]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Am]       [D]       
one thing you c an be sure of 
[F]          [G]         
I"ll never ask for mo re than your love 
 [C]             [F]      
n othing"s gonna change my l ove for you 
 [G]              [E]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Am]            [D]      
the world may change my wh ole life too 
[F]           [G]         [C] 
but nothing"s gonna ch ange my love for y ou 
 

 

 

 [C#]            [F#]     
N othing"s gonna change my l ove for you 
 [G#]              [F]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Bbm]      [D#]      
one thing you c an be sure of 
[F#]          [G#]        
I"ll never ask for mo re than your love 
 [C#]            [F#]     
n othing"s gonna change my l ove for you 
 [G#]              [F]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Bbm]            [D#]      
the world may change my wh ole life too 
[F#]          [G#]        [C#] 
but nothing"s gonna ch ange my love for y ou. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nothing gonna change my love for you

				                            
Intro: C F G/B E C Fmaj7 C G C 
     
Capo #2 
     
Verse 1 
 

   [C]       [G]        [Am]   
If I h ad to live my l ife without you n ear me 
   [G/B]        [F/C]  [C/G] 
the d ays would all be e mpty 
   [F]          [G]  
the n ights would seem so l ong 
   [C]      [G]      [Am]  
with y ou I see fore ver oh so cl early 
  [G/B]        [F/C]    [C/G] 
I m ight have been in l ove before 
    [F]         [G]  
but it n ever felt this str ong 
 

 

 

[Fmaj7]        [C/E]       
Our dreams are young and we both know 
     [Bb]        [F/C]    
they"ll t ake us where we w ant to go 
 [D]      [C]      [F/C]       [G]      [G7] 
h old me now t ouch me now I don"t want to l ive without y ou 
 

     
Chorus 
 

 [C]             [F]      
N othing"s gonna change my l ove for you 
 [G]              [E]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Am]       [D]       
one thing you c an be sure of 
[F]          [G]         
I"ll never ask for mo re than your love 
 [C]             [F]      
n othing"s gonna change my l ove for you 
 [G]              [E]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Am]            [D]      
the world may change my wh ole life too 
[F]           [G]         [C] 
but nothing"s gonna ch ange my love for y ou 
 

     
Verse 2 
 

[C]       [G]        [Am] 
If the road ahe ad is not so eas y 
 [G/B]          [F/C]    [C/G] 
o ur love will lead the w ay for us 
 [F]        [G] 
l ike a guiding st ar 
[C]         [G]         [Am]   
I"ll be there for y ou if you should n eed me 
[G/B]        [F/C]      [C/G] 
you don"t have to c hange a thing 
      [F]      [G]   
I love you j ust the way y ou are 
 

 

 

[Fmaj7]        [C/E]      
So come with me and s hare the view 
   [Bb]        [F/C]   
I"ll help you see fore ver too 
 [D]      [C]      [F/C]       [G]      [G7] 
h old me now t ouch me now I don"t want to l ive without y ou 
 

 

 

 [C]             [F]      
N othing"s gonna change my l ove for you 
 [G]              [E]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Am]       [D]       
one thing you c an be sure of 
[F]          [G]         
I"ll never ask for mo re than your love 
 [C]             [F]      
n othing"s gonna change my l ove for you 
 [G]              [E]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Am]            [D]      
the world may change my wh ole life too 
[F]           [G]         [C] 
but nothing"s gonna ch ange my love for y ou 
 

 

 

 [C#]            [F#]     
N othing"s gonna change my l ove for you 
 [G#]              [F]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Bbm]      [D#]      
one thing you c an be sure of 
[F#]          [G#]        
I"ll never ask for mo re than your love 
 [C#]            [F#]     
n othing"s gonna change my l ove for you 
 [G#]              [F]       
y ou ought to know by now how m uch I love you 
[Bbm]            [D#]      
the world may change my wh ole life too 
[F#]          [G#]        [C#] 
but nothing"s gonna ch ange my love for y ou. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com