highlight chords
[E]S o here we [A]s tand
[A]I n our secret place
With a sound [D]of the crowd
So far [E]away
[E]A nd you take [A]my hand
[A]A nd it feels like home
[A]W e both [D]unders tand
[D]I t's where [E]we belong
Bridge:
[E]S o how do [D]I say?
[D]D o I say [E]good bye?
[E]W e both have [D]our dreams
[D]W e both [E]wanna fly
[E]S o let's take [A]to night
[A]T o carry us [E]th rough
[E]T he [A]lonely times
Chorus:
[E]I' ll always look [D]b ack
[D]A s I walk [G]a way
[G]T his memory
[D]Wil l last for [A]eter nity
[A]A nd all of [D]our tears
[D]W ill be lost in [G]the rain
[G]When I've found my way [D]back
[D]T o your [G]a rms [D]agai n
[D]B ut [G]until that [D]da y
[D]Y ou know you [G]a re
[G]T he queen of my [D]he art [G](Q ueen [D]of [A]my he art)
[E]S o let's take [A]t onight
[A]A nd never let go
[A]W hile dancing [D]we'll kiss
Like there's [E]n o tomorrow
[E]A s the stars sparkle [A]d own
[A]L ike a diamond ring
[A]I 'll treasure this [D]m oment
[D]T ill we meet [E]a gain
Bridge 2:
[E]B ut no matter [D]how far
[D]A way you [E]may be
[E]I' ll just close my [D]e yes
[A]A nd you're in my [E]dr eams
[E]A nd there you [A]wil l be
[D]U ntil we [A]me et
{Repeat chorus twice}
[E]I' ll always [D]look back
[D]A s I walk [G]aw ay
[G]T his memory
Will [D]last for [A]eter nity
[A]A nd all of [D]our tears
[D]Will be lost in the [G]rain
[G]When I've found my way [D]back
[D]To your [G]ar ms [D]agai n
[D]Bu t until [G]t [D]hat d ay
[D]You know you [G]a re
[G]The queen of my [D]h eart
[D]O h [G]ye ah
You're [G]the
[G]Que en of my [D]h eart
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Queen Of My Heart

Westlife
[E]S o here we [A]s tand
[A]I n our secret place
With a sound [D]of the crowd
So far [E]away
[E]A nd you take [A]my hand
[A]A nd it feels like home
[A]W e both [D]unders tand
[D]I t's where [E]we belong
Bridge:
[E]S o how do [D]I say?
[D]D o I say [E]good bye?
[E]W e both have [D]our dreams
[D]W e both [E]wanna fly
[E]S o let's take [A]to night
[A]T o carry us [E]th rough
[E]T he [A]lonely times
Chorus:
[E]I' ll always look [D]b ack
[D]A s I walk [G]a way
[G]T his memory
[D]Wil l last for [A]eter nity
[A]A nd all of [D]our tears
[D]W ill be lost in [G]the rain
[G]When I've found my way [D]back
[D]T o your [G]a rms [D]agai n
[D]B ut [G]until that [D]da y
[D]Y ou know you [G]a re
[G]T he queen of my [D]he art [G](Q ueen [D]of [A]my he art)
[E]S o let's take [A]t onight
[A]A nd never let go
[A]W hile dancing [D]we'll kiss
Like there's [E]n o tomorrow
[E]A s the stars sparkle [A]d own
[A]L ike a diamond ring
[A]I 'll treasure this [D]m oment
[D]T ill we meet [E]a gain
Bridge 2:
[E]B ut no matter [D]how far
[D]A way you [E]may be
[E]I' ll just close my [D]e yes
[A]A nd you're in my [E]dr eams
[E]A nd there you [A]wil l be
[D]U ntil we [A]me et
{Repeat chorus twice}
[E]I' ll always [D]look back
[D]A s I walk [G]aw ay
[G]T his memory
Will [D]last for [A]eter nity
[A]A nd all of [D]our tears
[D]Will be lost in the [G]rain
[G]When I've found my way [D]back
[D]To your [G]ar ms [D]agai n
[D]Bu t until [G]t [D]hat d ay
[D]You know you [G]a re
[G]The queen of my [D]h eart
[D]O h [G]ye ah
You're [G]the
[G]Que en of my [D]h eart

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com