1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sầm Nghi Đống

Cuộn trang

Ông [Am] Sầm là bạn Lý Bạch (không)! ông Sầm bạn vua Quang Trung (không)! Gò Đống [Dm] Đa năm nao, sao [C] ông có đền đài hương khói Ông [Am] Sầm là Sầm Nghi [C] Đống (vâng) Tôn Sĩ Nghị , Hứa Thế [G] Hanh Tập [Em] đoàn bành tướng Càn Long, xâm lăng tàn sát dân [Am] mình Ông [Am] Sầm, Thái Thú Thái Hà (vâng) ông Sầm cướp nước Nam ta Về Bắc [Dm] phương dâng công trăm [C] xe ngọc ngà châu báu Ông [Am] Sầm là Sầm Nghi [F] Đống, (vâng) khách [Am] mời vua Lê Chiêu [C] Thống Ông Vua của nước Nam [Em] ta, nhẫn tâm cõng rắn cắn gà [Am] nhà Quân [G] Thanh vào Thăng Long Vội [Am] vàng hà hiếp lương [G] dân Bàn tay [F] đen gây bao đau thương muôn phương hận [G] oán Quân Nam vào Thăng Long nhẹ [Am] nhàng như gió mùa [Dm] xuân Hà, Ngọc [G] Hồi nghe tiếng loa vang bọn giặc Thanh ngơ ngác quy [C] hàng [Am] Không giết người xuống ngựa, không bắt người xin tha Đoàn quân [Dm] Nam hiên ngang giương cao ngọn cờ chính [C] nghĩa Hỡi [Am] ngài, ngài Sầm Nghi [F] Đống (vâng) kẻ chiến [C] bại giữa kiếm [G] đạo Ông [Em] không về dưới trời sao, mà ra đi với dải lụa [Am] đào * Sầm Nghi [Am] Đống! Sầm Nghi Đống! Sầm Nghi Đống! Sầm Nghi Đống Sầm Nghi Đống Vua Lê Chiêu Thống mất [E7] rồi! Về đi [A] thôi!

Video hướng dẫn