1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sun King

Cuộn trang

A E 2x E A A6... Amaj7 E A E A6... Amaj7 E A E A6... Amaj7 E A E [Dm]ahh h [C]H ere [Em]com es [Gm]the [A]sun kin g [C]H ere [Em]co mes [Gm]the [A]s un k ing [F]E verybody's [D]laugh ing, [F]Every body's [D]hap py [C]H ere [Em]comes the [Gm]su [F]n ki ng A E 2x

Video hướng dẫn