1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tears won't wash away my heartache

Cuộn trang

Intro: [G][Bm][C][D][G] x 2 [G] Oh, I [D] sold my heart to [Em] you Babe, like all dreamers [C] do Feel the shadows of a [D] heartache [G] Out of [D] reach and out of [Em] touch Yeah I gave you babe so [C] much Feel the shadows of a [D] heartache [Em] On a [Bm] restless world [C] I need my [G] dream [Em] Someone, saved my [Bm] life And I [C] know what it [D] means Tears won't wash [G] away my heartache [Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away Tears won't wash [G] away my heartache [Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away [D] And I'm losing my dream - I'm praying to you [Em] Davie, oh Davie – [Bm] I'm dreaming [Em] Davie, oh Davie – [Bm] believe me Tears won't [C] wash it away, oh, don't [G] wash it away 'Cause you [Am] get hold on [D] hard baby [G][Bm][C][D][G] Say fare-[D] well, don't say good-[Em] bye It's too late for a [C] try Why can't we live to-[D] gether [G] Years may [D] come and years may [Em] go Oh, you hurt before you'll [C] grow In the shadows of a [D] heartache [Em] I'll be [Bm] afraid [C] I'm losing [G] you [Em] Oh, come save my [Bm] life, babe Oh, you're [C] making me [D] blue Tears won't wash [G] away my heartache [Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away Tears won't wash [G] away my heartache [Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away [D] And I'm losing my dream - I'm praying to you [Em] Davie, oh Davie – [Bm] I'm dreaming [Em] Davie, oh Davie – [Bm] believe me Tears won't [C] wash it away, oh, don't [G] wash it away 'Cause you [Am] get hold on [D] hard baby Tears won't wash [G] away my heartache [Bm] Tears won't wash [C] away, tears won't wash [D] away ------------------ Lời Việt do Ngọc Lan Trình bày [G] Mây trôi [D] qua nhẹ như cơn [Em] gió Tình mình chờ, tình không vương [C] vấn Cho cơn đau này, mình tìm [D] đến nhau [G] Ta cho [D] nhau yêu đương mê [Em] đắm Rồi lạc loài mình trong đêm [C] tối Như hoang vô tình, tình [D] cháy cao [Em] Trong phút [Bm] vui tuyệt vời [C] thiết tha rất [G] mộng [Em] Nhưng tình vụt bay xa [Bm] dần Và mình [C] bóng em lẻ [Dm] loi Lệ buồn trong mắt [G] em vương mãi thôi [Bm] Tình này anh có [C] hay? buồn nào vương chất [D] cao Lệ buồn trong mắt [G] em vương mãi thôi [Bm] Sau này xa cách [C] nhau nhìn đời không thấy [D] nhau [D] Anh dấu yêu, anh đã không trở lại như mong đợi [Em] Như thế có [Bm] nghĩa là [Em] em mất anh thật rồi [Bm] phải không anh Tears won't [C] wash it away, oh, don't [G] wash it away 'Cause you [Am] get hold on [D] hard baby

Video hướng dẫn