Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The Ballad of Ho Chi Minh

Cuộn trang

Miền biển [Am] Đông, xa tắp nơi [E] chân trời Người dân ở [Am] đó lầm than đói [E] nghèo [Am] Từ đau thương người đi khắp năm châu Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi [F] chiếu tới dân [Am] mình Hồ, [C] Hồ, Hồ Chí [Am] Minh! Hồ, [C] Hồ, Hồ Chí [Am] Minh! Vượt trùng [Am] sóng người đi khắp [E] phương trời Luyện tôi ý [Am] chí lòng nuôi căm [E] thù [Am] Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ Vì đế quốc dã man Giày [F] xéo đất nước [Am] mình Dày [C] xéo Đông Dương [Am] này, tàn [C] sát bao con [Am] người Từng giờ [Am] cháy lửa cách mạng [E] lan tràn Từ rừng Việt [Am] Bắc vào đến Tháp [E] Mười [Am] Hồ Chí Minh niềm tin đấu ranh cho tự do điệp trùng Đội ngũ lớn lên ngày [F] thêm mỗi trưởng [Am] thành Một [C] ý chí tuyệt [Am] vời, bằng [C] chiến công diệt [Am] thù Lòng thành [Am] kính toàn dân gọi [E] Cha già Vì Người đã [Am] sống để cho muôn [E] người [Am] Hồ Chí Minh mùa xuân chứa chan muôn niềm tin Người từ [F] chân lý sinh [Am] ra Vì [C] thế giới hoà [Am] bình Người [C] hiến dâng đời [Am] mình ----------------- Far [Am] away across the [E] ocean Far beyond [Am] the sea's eastern [E] rim [Am] Lives a man who is father of the Indo[C]hinese people And his [F] name it is [Am] Ho Chi Minh Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh From Viet [Am] Bac to the SaiGon [Am] Delta From the [Am] mountains and plains [E] below [Am] Young and old workers, peasants and the toiling tenant farmers Fight for [F] freedom [E] with Uncle [Am] Ho Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh Now Ho Chi [Am] Minh was a deep sea [E] sailor He served his [Am] time out on the seven [E] seas [Am] Work and hardship were part of his early education Exploi- [F] tation his [Am] ABC Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh Now Ho Chi [Am] Minh came home from [E] sailing And he [Am] looked out on his [E] native land [Am] Saw the want and the hunger of the Indo[C]hinese people Foreign [F] soldiers on every [Am] hand Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh Now Ho Chi [Am] Minh went to the [E] mountains And he [Am] trained a determined [E] band [Am] Heroes all, sworn to liberate the Indo[C]hinese people Drive in- [F] vaders from the [Am] land Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh Fourteen [Am] men became a [E] hundred A hundred [Am] thousand and Ho Chi [E] Minh [Am] Forged and tempered the army of the Indo[C]hinese people Freedom's [F] Army of Viet [Am] Minh Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh Every [Am] soldier is a [E] farmer Comes the [Am] evening and he grabs his [E] hoe [Am] Comes the morning he swings his rifle on his shoulder This the [F] army of Uncle [Am]Ho. Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh From the [Am] mountains and the [E] jungles From the [Am] ricelands and the Plain of [E] Reeds [Am] March the men and the women of the Indo[C]hinese Army Planting [F] freedom with vict'ry [Am] seeds. Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh From Viet [Am] Bac to the SaiGon [E] Delta Marched the [Am] armies of Viet [E] Minh [Am] And the wind stirs the banners of the Indo[C]hinese people Peace and [F] freedom and Ho Chi [Am] Minh. Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh, Ho, [C] Ho, Ho Chi [Am] Minh