highlight chords
				             

                 
[G]    [Dsus4]  [Em7]  [Cadd9] 
                 
e--3--  e--3--  e--3--  e--3-- 
                 
[B]-3--  [B]-3--  [B]-3--  [B]-3-- 
                 
[G]-0--  [G]-2--  [G]-0--  [G]-0-- 
                 
[D]-0--  [D]-0--  [D]-2--  [D]-2-- 
                 
[A]-2--  [A]-0--  [A]-2--  [A]-3-- 
                 
[E]-3--  [E]-2--  [E]-0--  [E]-0-- 
 

                     
Listen to the song for strumming pattern 
 

               
Intro: G Dsus4 Em7 Cadd9 x 2 
 

 

 

 [G]         [Dsus4] 
Wh en you feel you"re alone 
 

 [Em7]          [Cadd9] 
Cu t off from this cruel w orld 
 

 [G]         [Dsus4]  [Em7]  Cad9 
Y our instincts tell ing you t o ruuu un 
 

 [G]        [Dsus4] 
L isten to your he art 
 

 [Em7]     [Cadd9] 
T hose angel vo ices 
 

  [G]      [Dsus4]      [Em7]       [Cadd9] 
They "ll sing to y ou / they"ll be your guide back home 
 

 

 

  [G]    [Dsus4] [Em7]  [Cadd9] 
When life le aves u s blii iind 
 

 [G]  [Dsus4] [Em7] [Cadd9] 
L ove keeps us ki iiind 
      

      [G]  
It keeps us kind 
 

 

           
G Dsus4 Em7 Cadd9 x 2 
 

 

 [G]          [Dsus4] 
W hen you"ve suffered e nough 
 

 [Em7]        [Cadd9] 
An d your spirit is br eaking 
 

 [G]      [Dsus4]  [Em7]    [Cadd9]  
Yo u"re growing desperate from the f iiiight 
 

 [G]    [Dsus4] [Em7]         [Cadd9]  
Re member y ou"re loved and you always will be 
 

 [G]     [Dsus4]     [Em7]     [Cadd9] 
Th is melody w ill bring you r ight back hom e 
 

 

 

               
When life leaves us bliiiind 
 

           
Love keeps us kiiiind 
   

               
When life leaves us bliiiind 
 

           
Love keeps us kiiiind 
 

                
_ 
           
| 
                 
oh ohhhhh ohhh         | 
        
| 
                 
oh ohhhhh ohhh         | 
   
| 
                   
oh ohhhhh ohhhhhh ohhhhh   _| x 2 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

The Messenger - Linkin Park

				             

                 
[G]    [Dsus4]  [Em7]  [Cadd9] 
                 
e--3--  e--3--  e--3--  e--3-- 
                 
[B]-3--  [B]-3--  [B]-3--  [B]-3-- 
                 
[G]-0--  [G]-2--  [G]-0--  [G]-0-- 
                 
[D]-0--  [D]-0--  [D]-2--  [D]-2-- 
                 
[A]-2--  [A]-0--  [A]-2--  [A]-3-- 
                 
[E]-3--  [E]-2--  [E]-0--  [E]-0-- 
 

                     
Listen to the song for strumming pattern 
 

               
Intro: G Dsus4 Em7 Cadd9 x 2 
 

 

 

 [G]         [Dsus4] 
Wh en you feel you"re alone 
 

 [Em7]          [Cadd9] 
Cu t off from this cruel w orld 
 

 [G]         [Dsus4]  [Em7]  Cad9 
Y our instincts tell ing you t o ruuu un 
 

 [G]        [Dsus4] 
L isten to your he art 
 

 [Em7]     [Cadd9] 
T hose angel vo ices 
 

  [G]      [Dsus4]      [Em7]       [Cadd9] 
They "ll sing to y ou / they"ll be your guide back home 
 

 

 

  [G]    [Dsus4] [Em7]  [Cadd9] 
When life le aves u s blii iind 
 

 [G]  [Dsus4] [Em7] [Cadd9] 
L ove keeps us ki iiind 
      

      [G]  
It keeps us kind 
 

 

           
G Dsus4 Em7 Cadd9 x 2 
 

 

 [G]          [Dsus4] 
W hen you"ve suffered e nough 
 

 [Em7]        [Cadd9] 
An d your spirit is br eaking 
 

 [G]      [Dsus4]  [Em7]    [Cadd9]  
Yo u"re growing desperate from the f iiiight 
 

 [G]    [Dsus4] [Em7]         [Cadd9]  
Re member y ou"re loved and you always will be 
 

 [G]     [Dsus4]     [Em7]     [Cadd9] 
Th is melody w ill bring you r ight back hom e 
 

 

 

               
When life leaves us bliiiind 
 

           
Love keeps us kiiiind 
   

               
When life leaves us bliiiind 
 

           
Love keeps us kiiiind 
 

                
_ 
           
| 
                 
oh ohhhhh ohhh         | 
        
| 
                 
oh ohhhhh ohhh         | 
   
| 
                   
oh ohhhhh ohhhhhh ohhhhh   _| x 2 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com