highlight chords
[G]Zhè èrshí duō nián lái
[D]Wǒ yīzhí zài chànggē
[C]Chànggē gěi wǒ de [D]xīnshàngrén [G]tīng a
[C]Zhège xīnshàngrén[]
[Bm]Hái bù zhīdào zài nǎlǐ
[A]Wǒ yīzhí zài [D]xúnmìzhe [G][G]Yòuguòle shí nián
[D]Wǒ yīzhí zài xúnzhǎo
[C]Méiyǒu zhǎodào [D]xīnshàngrén[G]
[C]Dàochù dōu shì gāolóu dàshà
[Bm]Dàochù dōu shì fēijī qìchē
[A]Yā de wǒ chuǎn [D]bùguò qì [G]
[C]Xiànzài gāi rúhé shì hǎo[Bm]
[C]Zhè shìjiè biàn[D]huà tài kuàile[G]
[C]Wǒ méiyǒu cúnkuǎn yě méiyǒu yángfáng[Bm]
[A]Shēnghuó wǒguò de jǐnzhāng[D]
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]bùyào jùjué wǒ
[C]Měitiān dūhuì [D]bǎ gē gěi nǐ [G]chàng
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]yīdìng děngzhe wǒ
Wǒ [C]qí chē dài nǐ [D]qù huán yóu [G]shìjiè
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]kuài lái wǒ shēn páng
Wǒ de [C]jiānbǎng jiù[D]shì nǐ de [G]yīkào
[G]Xīn'ài de gūniang suī[D]rán wǒ méiyǒu chē fáng
[C]Wǒ huì bǎ wǒ de [D]yīqiè dōu [G]gěi nǐ
[C]Xiànzài gāi rúhé shì hǎo[Bm]
[C]Zhè shìjiè biàn[D]huà tài kuàile[G]
[C]Wǒ méiyǒu cúnkuǎn yě méiyǒu yángfáng[Bm]
[A]Shēnghuó wǒguò de jǐnzhāng[D]
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]bùyào jùjué wǒ
[C]Měitiān dūhuì [D]bǎ gē gěi nǐ [G]chàng
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]yīdìng děngzhe wǒ
Wǒ [C]qí chē dài nǐ [D]qù huán yóu [G]shìjiè
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]kuài lái wǒ shēn páng
Wǒ de [C]jiānbǎng jiù[D]shì nǐ de [G]yīkào
[G]Xīn'ài de gūniang suī[D]rán wǒ méiyǒu chē fáng
[C]Wǒ huì bǎ wǒ de [D]yīqiè dōu [G]gěi nǐ
Zhè [G]sānshí duō nián lái
[D]Wǒ jiānchí zài chànggē
[C]Chànggē gěi wǒ de [D]xīnshàngrén [G]tīng a
[C]Zhège xīnshàngrén
[Bm]Hái bù zhīdào zài nǎlǐ
[Am]Gǎnjué míngtiān [D]jiù huì [G]chūxiàn
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thư Tình Của Chàng Ca Sĩ

Chu Tam
[G]Zhè èrshí duō nián lái
[D]Wǒ yīzhí zài chànggē
[C]Chànggē gěi wǒ de [D]xīnshàngrén [G]tīng a
[C]Zhège xīnshàngrén[]
[Bm]Hái bù zhīdào zài nǎlǐ
[A]Wǒ yīzhí zài [D]xúnmìzhe [G][G]Yòuguòle shí nián
[D]Wǒ yīzhí zài xúnzhǎo
[C]Méiyǒu zhǎodào [D]xīnshàngrén[G]
[C]Dàochù dōu shì gāolóu dàshà
[Bm]Dàochù dōu shì fēijī qìchē
[A]Yā de wǒ chuǎn [D]bùguò qì [G]
[C]Xiànzài gāi rúhé shì hǎo[Bm]
[C]Zhè shìjiè biàn[D]huà tài kuàile[G]
[C]Wǒ méiyǒu cúnkuǎn yě méiyǒu yángfáng[Bm]
[A]Shēnghuó wǒguò de jǐnzhāng[D]
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]bùyào jùjué wǒ
[C]Měitiān dūhuì [D]bǎ gē gěi nǐ [G]chàng
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]yīdìng děngzhe wǒ
Wǒ [C]qí chē dài nǐ [D]qù huán yóu [G]shìjiè
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]kuài lái wǒ shēn páng
Wǒ de [C]jiānbǎng jiù[D]shì nǐ de [G]yīkào
[G]Xīn'ài de gūniang suī[D]rán wǒ méiyǒu chē fáng
[C]Wǒ huì bǎ wǒ de [D]yīqiè dōu [G]gěi nǐ
[C]Xiànzài gāi rúhé shì hǎo[Bm]
[C]Zhè shìjiè biàn[D]huà tài kuàile[G]
[C]Wǒ méiyǒu cúnkuǎn yě méiyǒu yángfáng[Bm]
[A]Shēnghuó wǒguò de jǐnzhāng[D]
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]bùyào jùjué wǒ
[C]Měitiān dūhuì [D]bǎ gē gěi nǐ [G]chàng
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]yīdìng děngzhe wǒ
Wǒ [C]qí chē dài nǐ [D]qù huán yóu [G]shìjiè
[G]Xīn'ài de gūniang nǐ [D]kuài lái wǒ shēn páng
Wǒ de [C]jiānbǎng jiù[D]shì nǐ de [G]yīkào
[G]Xīn'ài de gūniang suī[D]rán wǒ méiyǒu chē fáng
[C]Wǒ huì bǎ wǒ de [D]yīqiè dōu [G]gěi nǐ
Zhè [G]sānshí duō nián lái
[D]Wǒ jiānchí zài chànggē
[C]Chànggē gěi wǒ de [D]xīnshàngrén [G]tīng a
[C]Zhège xīnshàngrén
[Bm]Hái bù zhīdào zài nǎlǐ
[Am]Gǎnjué míngtiān [D]jiù huì [G]chūxiàn

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com