1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Thương ai nhớ ai

Cuộn trang

[C] Khăn thương nhớ [G] ai, khăn [C] rơi rơi xuống [G] đất? [F] Khăn thương nhớ [C] ai, khăn [G] nhặt nhặt để [C] vai? Khăn thương nhớ [G] ai, khăn [C] chùi chùi nước [G] mắt? [F] Khăn thương nhớ [C] ai, khăn [G] giặt giặt chẳng [C] phai? [F] Đèn thương nhớ [C] ai, mà [G] đèn đèn không [C] tắt? [Em] Mắt thương nhớ [Dm] ai, mắt [G] ngủ ngủ chẳng [C] sâu? [F] Ôi! thương nhớ [C] nhau, như cánh [F] diều diều mong [C] gió! [F] Ôi! thương nhớ [C] nhau, tựa ngọn [G] gió gió chờ [C] mây! [C] Hoa thương nhớ [G] ai, hoa [C] cài cài mái [G] tóc? [F] Hoa thương nhớ [C] ai, hoa [G] mọc mọc đầu [C] môi? Hoa thương nhớ [G] ai, hoa [C] ngồi ngồi áo [G] vóc? [F] Hoa thương nhớ [C] ai, hoa [G] bọc bọc đường [C] đi? [F] Mùa thương nhớ [C] ai, mà [G] mùa mùa thu [C] khóc? [Em] Nước thương nhớ [Dm] ai, nước [G] nhọc nhọc nhằn [C] trôi? [F] Ôi! thương nhớ [C] ơi, thương giống [F] nòi lòng mang [C] mác! [F] Ôi! thương nhớ [C] ơi, tìm giọng [F] hát hát bài [C] thơ

Video hướng dẫn