1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tình sầu

Cuộn trang

Tình [C] yêu như trái [Am] phá con [Dm] tim mù [C7] loà Một [F] mai thức [Em] dậy chợt [A7] hồn như ngất [Dm] ngây Chợt [G7] buồn trong mắt [C] nai Rồi [D7] tình vui trong [G] mắt, rồi tình mềm trong [Bb] tay [G7] Tình [C] yêu như vết [Am] cháy trên [Dm] da thịt [C7] người Tình [F] xa như [Em] trời tình [A7] gần như khói [Dm] mây Tình [G7] trầm như bóng [C] cây Tình [D7] reo vui như [G] nắng tình [G7] buồn làm cơn [C] say [F][G7] Cuộc [C7] tình lên cao [F] vút như [Em7] chim mỏi cánh [Am] rồi Như [F] chim xa lìa [Dm] bầy như [G] chim xa lìa [Em] trời Như [G7] chim bỏ đường [C] bay [F][G7] Tình [C] yêu như trái [Am] chín trên [Dm] cây rụng [C7] rời Một [F] mai thức [Em] dậy chuyện [A7] trò với lá [Dm] cây Rồi [G7] buồn như lá [C] bay Một [D7] giòng sông nước [G] cuốn một cuộc tình không [Bb] may [G7] Tình [C] yêu như thương [Am] áo quen [Dm] hơi ngọt [C7] ngào Rời [F] nhau hôm [Em] nào hồn [A7] mình như vá [Dm] khâu Buồn [G7] mình như lũng [C] sâu Rồi [D7] tình trong im [G] tiếng rồi [G7] tình ngoài hư [C] hao [F][C] Tình [C] yêu như nỗi [Am] chết cơn [Dm] đau thật [C7] dài Tình [F] khâu môi [Em] cười hình [A7] hài xưa đã [Dm] thay Mặn [G7] nồng xưa cũng [C] phai Tình [D7] chia nhau gian [G] dối tình đày tình đôi [Bb] nơi [G7] Tình [C] yêu như cơn [Am] bão đi [Dm] qua địa [C7] cầu Tình [F] thắp cơn [Em] sầu tình [A7] dìu qua hố [Dm] sâu Tình [G7] vời lên núi [C] cao Rồi [D7] trong cơn yêu [G] dấu tình [G7] đày tình xa [C] nhau [F][G7] Cuộc [C7] tình lên cao [F] vút như [Em7] chim mỏi cánh [Am] rồi Như [F] chim xa lìa [Dm] bầy như [G] chim xa lìa [Em] trời Như [G7] chim bỏ đường [C] bay [F][G7] Tình [C] yêu cho anh [Am] đến bên [Dm] cơn muộn [C7] phiền Tình [F] đi âm [Em] thầm nghìn [A7] trùng như vết [Dm] sương Lạnh [G7] lùng như dấu [C] chim Tình [D7] mong manh như [G] nắng tình còn đầy không [Bb] em? [G7] Tình [C] yêu như đốt [Am] sáng con [Dm] tim tật [C7] nguyền Tình [F] lên êm [Em] đềm vội [A7] vàng nhưng chóng [Dm] quên Rộn [G7] ràng nhưng biến [C] nhanh Tình [D7] cho nhau môi [G] ấm một [G7] lần là trăm [C] năm [F][C]

Video hướng dẫn