highlight chords
The [F]sun'll come [Fmaj7]out
Tomorrow
[A#maj7]Bet your bottom [Am7]dollar
That [Dm] [Dm/C]tomorrow
There'll be [A#maj7] [C]sun!
Jus' [F]thinkin' [Fmaj7]about
[A#maj7]Tomorrow
Clears away the [Am7]cobwebs,
And the [Dm] [Dm/C]sorrow
'Til there's [A#maj7] [C]none!
When I'm stuck with a [Fm]day
That's [G#]gray,
And [C#] [D#]lonely,
I just stick out my [G#]chin
And [G#maj7]grin,
And [C]say,
[C7]Oh! The [F]sun'll come [Fmaj7]out
Tomorrow
[A#maj7]So you got to [Am7]hang on
'Til [Dm] [Dm/C]tomorrow
Come what [F#maj7] [C]may!
[C7] [F]Tomorrow! [Fmaj7]Tomorrow!
I [F7]love ya [A#]Tomorrow!
You're [F]always
A [C]day
[C7]A [F]way! [Fmaj7] [A#maj7/F]
[C]The [F]sun'll come [Fmaj7]out
Tomorrow
[A#maj7]Bet your bottom [Am7]dollar
That [Dm] [Dm/C]tomorrow
There'll be [A#maj7] [C]sun!
Jus' [F]thinkin' [Fmaj7]about
[A#maj7]Tomorrow
Clears away the [Am7]cobwebs,
And the [Dm] [Dm/C]sorrow
'Til there's [A#maj7] [C]none!
When I'm stuck with a [Fm]day
That's [G#]gray,
And [C#] [D#]lonely,
I just stick out my [G#]chin
And [G#maj7]grin,
And [C]say,
[C7]Oh! The [F]sun'll come [Fmaj7]out
[A#maj7]
Tomorrow
Oh! I got to [Am7]hang on
'Til [Dm] [Dm/C]tomorrow
Come what [F#maj7] [C]may!
[C7] [F]Tomorrow! [Fmaj7]Tomorrow!
I [F7]love ya [A#]Tomorrow!
You're [F]only
A [C]day
[C7]A [F]way!
[C7] [F]Tomorrow! [Fmaj7]Tomorrow!
I [F7]love ya [A#]Tomorrow!
You're [F]only
A [C]day
[C7]A [F]way! [Fmaj7] [A#maj7/F]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tomorrow - Martin Charnin

Martin Charnin
The [F]sun'll come [Fmaj7]out
Tomorrow
[A#maj7]Bet your bottom [Am7]dollar
That [Dm] [Dm/C]tomorrow
There'll be [A#maj7] [C]sun!
Jus' [F]thinkin' [Fmaj7]about
[A#maj7]Tomorrow
Clears away the [Am7]cobwebs,
And the [Dm] [Dm/C]sorrow
'Til there's [A#maj7] [C]none!
When I'm stuck with a [Fm]day
That's [G#]gray,
And [C#] [D#]lonely,
I just stick out my [G#]chin
And [G#maj7]grin,
And [C]say,
[C7]Oh! The [F]sun'll come [Fmaj7]out
Tomorrow
[A#maj7]So you got to [Am7]hang on
'Til [Dm] [Dm/C]tomorrow
Come what [F#maj7] [C]may!
[C7] [F]Tomorrow! [Fmaj7]Tomorrow!
I [F7]love ya [A#]Tomorrow!
You're [F]always
A [C]day
[C7]A [F]way! [Fmaj7] [A#maj7/F]
[C]The [F]sun'll come [Fmaj7]out
Tomorrow
[A#maj7]Bet your bottom [Am7]dollar
That [Dm] [Dm/C]tomorrow
There'll be [A#maj7] [C]sun!
Jus' [F]thinkin' [Fmaj7]about
[A#maj7]Tomorrow
Clears away the [Am7]cobwebs,
And the [Dm] [Dm/C]sorrow
'Til there's [A#maj7] [C]none!
When I'm stuck with a [Fm]day
That's [G#]gray,
And [C#] [D#]lonely,
I just stick out my [G#]chin
And [G#maj7]grin,
And [C]say,
[C7]Oh! The [F]sun'll come [Fmaj7]out
[A#maj7]
Tomorrow
Oh! I got to [Am7]hang on
'Til [Dm] [Dm/C]tomorrow
Come what [F#maj7] [C]may!
[C7] [F]Tomorrow! [Fmaj7]Tomorrow!
I [F7]love ya [A#]Tomorrow!
You're [F]only
A [C]day
[C7]A [F]way!
[C7] [F]Tomorrow! [Fmaj7]Tomorrow!
I [F7]love ya [A#]Tomorrow!
You're [F]only
A [C]day
[C7]A [F]way! [Fmaj7] [A#maj7/F]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com