1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Trầm hương đốt

Cuộn trang

[C] Nam mô bổn sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật Nam mô bổn [G] sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật [C] Trầm hương đốt xông ngát mười phương [G7] Nguyện nguyện [C] kính đức nghiêm [G7] tư vô [C] lường Cầu cầu xin chứng tâm [F] thành chúng [C] con [G7] Vần vần [C] khói kết mây [G7] lành cúng [C] dường Đạo nhiệm [G] màu đã lan [G7] truyền nơi cùng [C] nơi Nhờ chân [F] lý chúng sanh [G7] đều thoát luân [C] hồi Đồng quy [C] kính quỳ dưới đài [G] sen Dâng hoa thơm tinh [C] khiết màu [G7] thắm tươi [C] cành Đài quang minh xem huy [F] hoàng trang [C] nghiêm Ơn mười phương điều [G] ngự hào [G7] quang an [C] lành Nhiên [G] đạo uyển chuyển soi khắp [C] cung quần sánh [G7] Phật đạo [C] đồng cùng nhau tu tinh [G7] tấn mau viên [C] thành [C] Nam mô bổn sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật Nam mô bổn [G] sư Thích ca [G7] Mâu ni [C] Phật

Video hướng dẫn