1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Túy hồng nhan

Cuộn trang

[Em] [G] [D] [C] [Em] Lá là là lá [D] la là [Em] la... [C] Là la la là [Am] là lá [D] la... Lá la [C] là lá [D] la là, [Em] la là là lá la... [Am] Lá a à á a hà [Bm] ha ... [C] Hà há [D] há a a à à [Em] a ... [Bm] Há a ha à hà ha [Bm7] hà... [C] Là lá [D] là há á [Em] la là... [Bm] Lá à là à [Am] la là [Em] la... [C] Há a [D] há à [Em] hà a à... [C] Há à [Bm] há a [Am] hà há [D] a... [C] Há a a [D] à à [Em] ha... Hà há [C] a á a [D] à hà [Em] ha. [Em] [D] [C] [Bm] [C] Hà há [D] há a a à à [Em] a ... [Bm] Há a ha à hà ha [Bm7] hà... [C] Là lá [D] là há á [Em] la là... [Bm] Lá à là à [Am] la là [Em] la... [C] Há a [D] há à [Em] hà a à... [C] Há à [Bm] há a [Am] hà há [D] a... [C] Há a a [D] à à [Em] ha... Hà há [C] a á a [D] à hà [Em] ha.

Video hướng dẫn