1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vững An (Still).

Cuộn trang

1.X[C]in d[G/B]ấu c[Am]on nơi c[F]ánh t[D/F#]ay [C][Gsus4]ha, [G] c[C]he phủ c[F]on nhờ b[Dm]óng thiêng Cha quyền nă[G]ng. 2.C[C]on ư[G/B]ớc ng[Am]uyện nương n[F]áu [G][D/F#]iê - [Gsus4]xu [G] . Qu[C]yền năng N[F]gài làm v[Dm]ững tin con cậy t[G]rông. ĐK: D[C]ù giông tố khiếp k[F]inh sóng g[G]ió vây q[Csus4]uanh, n[C]guyện xin Chúa dắt đ[F]ưa vượt q[G]ua bão t[Am]ố. L[C/E]ạy Cha thánh hiển v[F]inh Vua t[G]rên dương g[C]ian, c[G/B]on luôn vững l[F/A]òng vì biết C[G/B]ha bên c[C]on.

Video hướng dẫn