highlight chords
				                             
Chords used (F,Dm,C,Bb,Am) Capo 1 
 

          
Intro Dm,F,C,Bb 2x 
 

 [Dm]         [F]    
E verybody needs insp iration 
 [C]     [Bb]     
E verybody n eeds a song 
  [Dm]    [F]    [C]       [Bb]  
Bea utiful mel ody, when the nights so long 
 [Am]         [Bb]  
Ca use there is no gua rantee 
               
That this life is easy (Yeah) 
 

Chorus 

 

    [F]         [C]   
When my world is falling a part, 
       [Dm]         [Bb]   
when theres no light to break up t he dark 
     [F]   [C]  [Dm]  [Bb] 
That"s whe n I (I) look at yo u 
        [F]          [C]    
When the waves are flooding the sho re and I 
      [Dm]      [Bb]  
can"t find m y way home any more 
     [F]   [C]  [Dm]   [Bb] 
That"s whe n I (I) loo k at yo u 
 

        [Dm] 
When I look at you 
 

   [F]     [C]       [Bb]  
I see forgivene ss, I see the t ruth 
  [Dm]        [F]        [C]  
Y ou love me for wh o I am like the s tars 
 [Bb]      
h old the moon 
  [Am]        [Bb]         [F] 
R ight there where t hey belong and I kno w 
      [C]     
I"m not alo ne (Yeah) 
 

Chorus 

 

   [F]          [C]   
When m y world is falling a part, 
       [Dm]         [Bb]   
when theres no light to break up t he dark 
     [F]   [C]  [Dm]   [Bb] 
That"s whe n I (I) loo k at yo u 
        [F]           [C]   
When the waves a re flooding the shore and I 
 [Dm]            [Bb]  
c an"t find my way home any more 
     [F]    [C] [Dm]   [Bb] 
That"s whe n I (I) loo k at yo u 
 

  [F]     [Bb]      [C]    [Dm] 
Y ou appear j ust like a dr eam to m e 
 [F]     [Bb]     [C]     [Dm]     [F] 
J ust like a kaleidosco pe colors that cover m e 
 [Bb]          [C]      [Dm] 
A ll I need every breat h that I brea the 
 [F]           [C]          
D on"t you know you"re be autiful (Yeah, Yeah) 
 

   
Solo 
      
(F,C,Dm,Bb) 
 

        [F]           [C]  
When the waves a re flooding the shore a nd I 
 [Dm]            [Bb]  
c an"t find my way home any more 
     [F]    [C] [Dm]  [Bb] 
That"s wh en I (I) loo k at y ou 
 

     
F,C,Dm,Bb 
 

 [F]     [Bb]     [C]    [Bb] 
Y ou appear j ust like a d ream to m e. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

When I Look At You - Miley Cyrus

				                             
Chords used (F,Dm,C,Bb,Am) Capo 1 
 

          
Intro Dm,F,C,Bb 2x 
 

 [Dm]         [F]    
E verybody needs insp iration 
 [C]     [Bb]     
E verybody n eeds a song 
  [Dm]    [F]    [C]       [Bb]  
Bea utiful mel ody, when the nights so long 
 [Am]         [Bb]  
Ca use there is no gua rantee 
               
That this life is easy (Yeah) 
 

Chorus 

 

    [F]         [C]   
When my world is falling a part, 
       [Dm]         [Bb]   
when theres no light to break up t he dark 
     [F]   [C]  [Dm]  [Bb] 
That"s whe n I (I) look at yo u 
        [F]          [C]    
When the waves are flooding the sho re and I 
      [Dm]      [Bb]  
can"t find m y way home any more 
     [F]   [C]  [Dm]   [Bb] 
That"s whe n I (I) loo k at yo u 
 

        [Dm] 
When I look at you 
 

   [F]     [C]       [Bb]  
I see forgivene ss, I see the t ruth 
  [Dm]        [F]        [C]  
Y ou love me for wh o I am like the s tars 
 [Bb]      
h old the moon 
  [Am]        [Bb]         [F] 
R ight there where t hey belong and I kno w 
      [C]     
I"m not alo ne (Yeah) 
 

Chorus 

 

   [F]          [C]   
When m y world is falling a part, 
       [Dm]         [Bb]   
when theres no light to break up t he dark 
     [F]   [C]  [Dm]   [Bb] 
That"s whe n I (I) loo k at yo u 
        [F]           [C]   
When the waves a re flooding the shore and I 
 [Dm]            [Bb]  
c an"t find my way home any more 
     [F]    [C] [Dm]   [Bb] 
That"s whe n I (I) loo k at yo u 
 

  [F]     [Bb]      [C]    [Dm] 
Y ou appear j ust like a dr eam to m e 
 [F]     [Bb]     [C]     [Dm]     [F] 
J ust like a kaleidosco pe colors that cover m e 
 [Bb]          [C]      [Dm] 
A ll I need every breat h that I brea the 
 [F]           [C]          
D on"t you know you"re be autiful (Yeah, Yeah) 
 

   
Solo 
      
(F,C,Dm,Bb) 
 

        [F]           [C]  
When the waves a re flooding the shore a nd I 
 [Dm]            [Bb]  
c an"t find my way home any more 
     [F]    [C] [Dm]  [Bb] 
That"s wh en I (I) loo k at y ou 
 

     
F,C,Dm,Bb 
 

 [F]     [Bb]     [C]    [Bb] 
Y ou appear j ust like a d ream to m e. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com