highlight chords
Form A Chord, then, single pick D D B D
.D.D.D.B. D .Dchord E Chord 4x
[A]H old me [D]cl ose [E]an d, [A]tell me [D]how yo u feel,
[E]T ell me [A]lo ve is [D]re al [E]um um
[A]U [D]m [E]um.
[A]W ords [D]of love [E]y ou, [A]wh isper [D]soft an d true
[E]D arling [A]I love you [D]r eal [E]um um
[A]U [D]m [E]u m
.A.D.E. 3x
.D. D.B. D. D.chord E Chord
[A]L et me hear you [D]s ay, the words I [E]lon g to
[A]H ear, Darling [D]wh en [E]you' re
[A]N ear [D]u m [E]u m
[A]U [D]m [E]u m
Words of love you,
Whisper soft and true,
Darling I love you real um um
Um um
[A]U [D]m [E]u m
[A]U [D]m [E]A h
[A]A [D]h [E]A h
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Words Of Love

The Beatles
Form A Chord, then, single pick D D B D
.D.D.D.B. D .Dchord E Chord 4x
[A]H old me [D]cl ose [E]an d, [A]tell me [D]how yo u feel,
[E]T ell me [A]lo ve is [D]re al [E]um um
[A]U [D]m [E]um.
[A]W ords [D]of love [E]y ou, [A]wh isper [D]soft an d true
[E]D arling [A]I love you [D]r eal [E]um um
[A]U [D]m [E]u m
.A.D.E. 3x
.D. D.B. D. D.chord E Chord
[A]L et me hear you [D]s ay, the words I [E]lon g to
[A]H ear, Darling [D]wh en [E]you' re
[A]N ear [D]u m [E]u m
[A]U [D]m [E]u m
Words of love you,
Whisper soft and true,
Darling I love you real um um
Um um
[A]U [D]m [E]u m
[A]U [D]m [E]A h
[A]A [D]h [E]A h

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com