highlight chords
				                                
intro:[Am7] [Dm] [G] [C] [Fmaj7] [Dm6] [E7] Am 
 

 [Am7]           [Dm] 
Y ou never give me your mo ney 
 [G]           [C]     
Y ou only give me your f unny paper 
  [Fmaj7]       [Dm6]       [E7]   
and in the middle of n e - go - ti - a - tions 
     [Am]  
you break down 
 

  [Am7]        [Dm] 
I ne ver give you my num ber 
 [G]              
I only give you my situation 
   [Fmaj7]  [Dm6]          [E7]    
and i n the mid dle of in - vest - ig - a -tion 
 [Am]    [C]  [G7] [C]  
I break dow n--- --- --- 
 [C]        [E7]    
O ut of college, mo ney spent 
 [Am]         [C7]  
S ee no future, pay no rent 
 [F]         [G]      [C]  
Al l the money"s gone , nowhere to go 
 [C]         [E7] 
An y jobber got the s ack 
 [Am]         [C7]   
Mo nday morning, turnin g back 
  [F]       [G]      [C] 
Yel low lorry slow, nowhere to go 
    [Bb]      [F]         [C] 
But oh, that magic fe eling, nowhere to go 
  [Bb]      [F]   
Oh, that magic fe eling 
      [C] 
Nowhere to g o 
      [A7] 
Nowhere to g o 
      [B7] 
One sweet dr eam 
  [C]         [E7]      [A7]      
Pic k up the bags and get in the lim ousine 
   [D7]        [G7]  
Soon we"ll be away from here 
    [D7]       [G7]       [A] 
Step on the gas and wip e that tear awa y 
    [B7]  [Cmaj7]   [G]     [A] 
One swe et dre am came tr ue... toda y 
    [G]    [A] 
Came tr ue... tod ay 
    [G]       [A]    
Came tru e... today...ye s it did 
 [C]                
On e two three four five six seven, 
 [A]              
Al l good children go to Heaven. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

You never give me your money - The Beatles

				                                
intro:[Am7] [Dm] [G] [C] [Fmaj7] [Dm6] [E7] Am 
 

 [Am7]           [Dm] 
Y ou never give me your mo ney 
 [G]           [C]     
Y ou only give me your f unny paper 
  [Fmaj7]       [Dm6]       [E7]   
and in the middle of n e - go - ti - a - tions 
     [Am]  
you break down 
 

  [Am7]        [Dm] 
I ne ver give you my num ber 
 [G]              
I only give you my situation 
   [Fmaj7]  [Dm6]          [E7]    
and i n the mid dle of in - vest - ig - a -tion 
 [Am]    [C]  [G7] [C]  
I break dow n--- --- --- 
 [C]        [E7]    
O ut of college, mo ney spent 
 [Am]         [C7]  
S ee no future, pay no rent 
 [F]         [G]      [C]  
Al l the money"s gone , nowhere to go 
 [C]         [E7] 
An y jobber got the s ack 
 [Am]         [C7]   
Mo nday morning, turnin g back 
  [F]       [G]      [C] 
Yel low lorry slow, nowhere to go 
    [Bb]      [F]         [C] 
But oh, that magic fe eling, nowhere to go 
  [Bb]      [F]   
Oh, that magic fe eling 
      [C] 
Nowhere to g o 
      [A7] 
Nowhere to g o 
      [B7] 
One sweet dr eam 
  [C]         [E7]      [A7]      
Pic k up the bags and get in the lim ousine 
   [D7]        [G7]  
Soon we"ll be away from here 
    [D7]       [G7]       [A] 
Step on the gas and wip e that tear awa y 
    [B7]  [Cmaj7]   [G]     [A] 
One swe et dre am came tr ue... toda y 
    [G]    [A] 
Came tr ue... tod ay 
    [G]       [A]    
Came tru e... today...ye s it did 
 [C]                
On e two three four five six seven, 
 [A]              
Al l good children go to Heaven. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com